GMT: Chủ Nhật, ngày 26  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Đoạn Thẳng - Bài 11
Cho bốn điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm trên?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:39:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho bốn điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm trên?
A-
2
B-
4
C-
6
D-
8
2-
Cho đường thẳng a và điểm A không thuộc đường thẳng a. Vẽ điểm B và C thuộc đường thẳng a.
Chọn đáp án đúng nhất trong các cách viết sau:
A-
B ∈ a, C ∈ a
B-
B ∈ a, A ∈ a
C-
C ∉ a, A ∈ a
D-
C ∉ a, B ∉ a
3-
Cho hình vẽ bên dưới. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
A-
AB + BC = AD
B-
AC + CD = AD
C-
AB + BD = AD
D-
Cả hai câu B và C đều đúng
4-
Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
A-
Điểm M nằm giữa N và P
B-
Điểm N nằm giữa M và P
C-
Điểm P nằm giữa N và M
D-
Không kết luận được
5-
Cho hình vẽ bên dưới. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
A-
Ba điểm M, N, P thẳng hàng.
B-
Ba điểm M, N, H thẳng hàng.
C-
Ba điểm H, N, P thẳng hàng.
D-
Ba điểm M, H, P thẳng hàng.
6-
Cho hai điểm A, B. Lấy điểm C sao cho A là trung điểm của BC, lấy điểm D sao cho B là trung điểm của AD. Cho biết AB = 2cm. Độ dài đoạn thẳng CD là:
A-
3cm
B-
4cm
C-
5cm
D-
6cm
7-
Cho hình vẽ bên dưới. Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:
A-
Tia Ax và AD đối nhau
B-
Tia Cx và CB đối nhau
C-
Tia Cy và Bz đối nhau
D-
Tia Dx và DC đối nhau
8-
Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:
A-
Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
B-
Có hai đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
C-
Qua hai điểm phân biệt ta luôn vẽ được vô số đường thẳng.
D-
Để vẽ một đường thẳng ta chỉ cần biết một điểm thuộc đường thẳng đó.
9-
Một đường thẳng có thể đi qua nhiều nhất là bao nhiêu điểm?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
Vô số
10-
Trên cùng một đường thẳng xy, vẽ hai đoạn thẳng AM = 5cm và AN = 7cm (M,N nằm cùng phía đối với A). Câu nào sau đây sai?
A-
MA và MN là hai tia đối nhau
B-
Điểm M nằm giữa hai điểm A và N
C-
AM + AN = MN
D-
Cả A và B đều đúng
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 928. Đăng: 07-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG