GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Đoạn Thẳng - Bài 15
Khi nói điểm P nằm trên đường thẳng p nghĩa là:
A. Đường thẳng p thuộc điểm P
B. Điểm P đi qua đường thẳng p
C. Đường thẳng p đi qua điểm P
D. Điểm P nằm phía trên đường thẳng p
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:19:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi nói điểm P nằm trên đường thẳng p nghĩa là:
A-
Đường thẳng p thuộc điểm P
B-
Điểm P đi qua đường thẳng p
C-
Đường thẳng p đi qua điểm P
D-
Điểm P nằm phía trên đường thẳng p
2-
Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox sao cho B nằm giữa O và A. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Độ dài đoạn thẳng OB là:
A-
6cm
B-
10cm
C-
16cm
D-
4cm
3-
Xem hình vẽ sau và tìm phát biểu sai bên dưới.
A-
Điểm T và điểm Q nằm khác phía so với điểm M
B-
Điểm M nằm giữa hai điểm J và P
C-
Điểm Q và điểm M nằm cùng phía so với điểm điểm T
D-
Ba điểm M, P,Q là ba điểm không thẳng hàng
4-
Trong hình vẽ sau, những điểm nào nằm cùng phía so với điểm F?
A-
Điểm A, B, C
B-
Điểm A, B, D
C-
Điểm B, C, E
D-
Điểm C, E, G
5-
Cho tia AB. Lấy điểm M trên tia AB (M khác A và B). Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:
A-
Điểm M nằm giữa A và B
B-
Điểm B nằm giữa A và M
C-
Điểm A nằm giữa hai điểm M và B
D-
Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với A
6-
Cho hình vẽ bên dưới.

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng (không tính các đường thẳng trùng nhau). Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
7-
Cho hình vẽ bên dưới.

Chọn đáp án đúng nhất.
A-
K ∈ n, O ∈ m
B-
L ∈ t, O ∈ n
C-
G ∈ t, K ∈ n
D-
O ∈ m, G ∈ t
8-
Trên tia Ax xác định hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 7cm. Trên tia CA lấy điểm M sao cho CM = 3cm. Độ dài đoạn thẳng BM là:
A-
1cm
B-
2cm
C-
3cm
D-
4cm
9-
Trong hình sau, điểm nào nằm cùng phía với điểm H so với điểm K?
A-
Điểm G
B-
Điểm K
C-
Điểm I
D-
Điểm J
10-
Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?
A-
5
B-
4
C-
3
D-
2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 923. Đăng: 07-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG