GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Tứ Giác - Bài 05
Cho hai điểm A, B nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thằng a. D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên a. M là trung điểm AB. N là hình chiếu của M trên a. Kết luận nào sau đây sai? A. N là trung điểm của CD
B.
C. MN là đường trung bình của hình thang ABCD
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:22:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hai điểm A, B nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thằng a. D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên a. M là trung điểm AB. N là hình chiếu của M trên a. Kết luận nào sau đây sai?
A-
N là trung điểm của CD
B-

C-
MN là đường trung bình của hình thang ABCD
D-
2-
Chọn phát biểu đúng:
A-
Trong hình bình hành hai góc kề một cạnh phụ nhau.
B-
Trong hình bình hành hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
C-
Trong hình bình hành hai đường chéo bằng nhau.
D-
Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo là trục đối xứng của hình bình hành.
3-
Cho tam giác ABC. Các điểm D, E lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC sao cho DE // BC. Tứ giác BDEC là hình thang cân nếu:
A-
Tam giác ABC vuông tại A
B-
Tam giác ABC cân tại C
C-
Tam giác ABC cân tại B
D-
Tam giác ABC cân tại A
4-
Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm M thuộc cạnh BC (khác B, C). Gọi D, E theo thứ tự là chân đường vuông góc hạ từ M đến các cạnh AB, AC. Khi đó độ dài DE nhỏ nhất khi:
A-
M là chân đường phân giác kẻ từ A
B-
M là chân đường cao kẻ từ A
C-
M là trung điểm BC
D-
M cách A một khoảng bằng ⅓ độ dài BC
5-
Hình thang vuông ABCD có

Số đo các góc lần lượt là:
A-
1250, 550
B-
1350, 450
C-
450, 1350
D-
12050, 600
6-
Ở hình bên dưới tứ giác AEDF là:
A-
Hình vuông
B-
Hình chữ nhật
C-
Hình thoi
D-
Hình thang
7-
Hình thoi có:
A-
1 trục đối xứng
B-
Vô số tâm đối xứng
C-
Hai trục đối xứng là hai đường chéo
D-
Không có tâm đối xứng
8-
Tứ giác ABCD có . Tổng số đo các góc ngoài tại đỉnh B, C, D bằng:
A-
2200
B-
3300
C-
2930
D-
3100
9-
Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Một đường thẳng đi qua O và cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại M, N. Khi đó:
A-
ABMN, CDNM là hình thang cân.
B-
M và N đối xứng nhau qua O.
C-
AMCN là hình bình hành.
D-
Cả A và B đều đúng.
10-
Chọn kết luận sai:
A-
Đường tròn có vô số trục đối xứng.
B-
Tam giác đều chỉ có một trục đối xứng.
C-
Chữ cái in hoa A có một trục đối xứng.
D-
Hình thang cân có một trục đối xứng.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 698. Đăng: 21-08-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG