GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Tứ Giác - Bài 07
Chọn phát biểu sai:
A. Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau
B. Hình bình hành cũng là hình thang
C. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:00:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn phát biểu sai:
A-
Hình bình hành có hai cạnh đối bằng nhau
B-
Hình bình hành cũng là hình thang
C-
Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
D-
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau
2-
Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Khi đó EFGH là hình chữ nhật nếu:
A-
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
B-
Tứ giác ABCD là hình thang cân
C-
Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc
D-
Tứ giác ABCD là hình thang
3-
Tính góc của hình thang cân biết
A-
B-
C-
D-
4-
Chọn phát biểu đúng:
A-
Các điểm cách một đường thẳng b một khoảng cho trước bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b, cách b một khoảng bằng h.
B-
Các điểm cách một đường thẳng b một khoảng cho trước bằng h nằm trên ba đường thẳng song song với b, cách b một khoảng bằng h.
C-
Các điểm cách một đường thẳng b một khoảng cho trước bằng h nằm trên một đường thẳng song song với b, cách b một khoảng bằng h.
D-
Cả A, B và C đều sai.
5-
Cho hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (AB không vuông góc với d). Gọi A' là điểm đối xứng của A qua d. C là giao điểm của A'B' với d. Khi đó với mỗi điểm M bất kỳ ta chứng minh được:" thành "Khi đó với mỗi điểm M bất kỳ thuộc đường thẳng d (M khác C) ta chứng minh được:
A-
A'B = AM + MB
B-
AC + CB < AM + MB
C-
A'B > AM + MB
D-
AC + CB > AM + MB
6-
Bằng thước và compa ta có thể:
A-
Dựng trung trực của một đoạn thẳng cho trước, dựng trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.
B-
Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước, dựng đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
C-
Dựng tam giác khi biết ba cạnh, hoặc hai cạnh và góc xen giữa, hoặc biết một cạnh và hai góc kề (dựa vào bài toán A hoặc B).
D-
Tất cả các phương án trên.
7-
Cho ABCD là hình bình hành. Dựng E là điểm đối xứng của C qua B, F là điểm đối xứng của E qua A. Khi đó ta có các khẳng định sau:
(1) AEBD là hình bình hành
(2) ABDF là hình bình hành
(3) C và F đối xứng qua D
Chọn câu trả lời đúng?
A-
(1), (2), (3) đều đúng
B-
(1) đúng, (2) và (3) sai
C-
(1) đúng, (2) và (3) sai
D-
(1), (2) đúng và (3) sai
8-
Chọn câu trả lời sai: Hình thang ABCD có AB // CD. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm AD, BC, BD. Ta có:
A-
EF // AB
B-
EF // CD
C-
E, F, K thẳng hàng
D-
E, F, K không thẳng hàng
9-
Chọn phát biểu đúng:
A-
Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau.
B-
Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.
C-
Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song.
D-
Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
10-
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AC = 6cm. Điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân đường vuông góc hạ từ M đến các cạnh AB, AC. Khi đó chu vi tứ giác ADME có chu vi là:
A-
Không thể tính được chu vi
B-
6cm
C-
20cm
D-
12cm
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 757. Đăng: 22-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG