GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Giá trị số tự nhiên n để phép chia x3n : x10 (x ≠ 0) thực hiện được là:
A. n ∈ ℕ , n > 3
B. n ∈ ℕ , n ≥ 4
C. n ∈ ℕ , n ≥ 3
D. Đáp án A và B đều đúng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:24:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Giá trị số tự nhiên n để phép chia x3n : x10 (x ≠ 0) thực hiện được là:
A-
n ∈ ℕ , n > 3
B-
n ∈ ℕ , n ≥ 4
C-
n ∈ ℕ , n ≥ 3
D-
Đáp án A và B đều đúng
2-
Khi thì giá trị biểu thức là:
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
3-
Cho
Giá trị của biểu thức là:
A-
B-
C-
D-
4-
Cho đa thức
Với x = 69 giá trị của P(x) là:
A-
80
B-
70
C-
60
D-
50
5-
Nhân đơn thức với đa thức ta được:
A-
B-
C-
D-
6-
Các giá trị x thỏa mãn đẳng thức 4x(x + 1) = 8(x + 1) là:
A-
-2 và 1
B-
2 và -1
C-
2 và 1
D-
-2 và -1
7-
Phân tích đa thức thành nhân tử ta được:
A-
B-
C-
D-
8-
Cho hai đa thức:

Khi 3a + 4b = 3 thì bằng bao nhiêu?
A-
3
B-
6
C-
9
D-
4
9-
Phân tích đa thức thành nhân tử ta được:
A-
(x - 2y)(x + 2y + 2)
B-
(x + 2y)(x + 2y - 2)
C-
(x + 2y)(x - 2y - 2)
D-
(x + 2y)(x - 2y + 2)
10-
Giá trị của biểu thức tại
là:
A-
2012
B-
2013
C-
0
D-
1006
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 699. Đăng: 23-08-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG