GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Hình Học Lớp 8 - Bài 25
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hai hình chữ nhật bằng nhau thì có cùng diện tích.
B. Hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau thì có cùng chiều dài và chiều rộng.
C. Diện tích đa giác luôn là một số nguyên dương.
D. Diện tích hình chữ nhật tính được nếu biết độ dài đường chéo.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:44:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kết luận nào sau đây đúng?
A-
Hai hình chữ nhật bằng nhau thì có cùng diện tích.
B-
Hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau thì có cùng chiều dài và chiều rộng.
C-
Diện tích đa giác luôn là một số nguyên dương.
D-
Diện tích hình chữ nhật tính được nếu biết độ dài đường chéo.
2-
Cho hình vẽ sau

Chọn kết luận sai.
A-
Lục giác ABCDEF có diện tích gấp ba lần diện tích tứ giác ABOF
B-
Hình thang ABCF có diện tích gấp hai lần diện tích tam giác EFO
C-
ABOF là hình thoi
D-
ABCF là hình thang cân
3-
Cho hình vẽ

KLMJ là hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật KLMJ gấp 4 lần diện tích tam giác NMJ. Tìm x.
A-
2,5
B-
3
C-
1,25
D-
2
4-
Tính tỉ số giữa diện tích hình thang ABCD và diện tích tam giác BCD?
A-
B-
C-
D-
5-
Cho hình thoi ABCD có AC = 3cm, BD = 2AC. Tính diện tích hình thoi ABCD?
A-
2cm2
B-
6cm2
C-
10cm2
D-
9cm2
6-
Cho hình vẽ

Tính diện tích tam giác ABC?
A-
B-
C-
D-
7-
Chọn kết luận sai.
A-
Diện tích hình thoi tính được khi biết độ dài hai đường chéo.
B-
Diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc tính được khi biết độ dài hai đường chéo.
C-
Diện tích tam giác tính được khi biết độ dài hai cạnh.
D-
Diện tích hình thang tính được khi biết độ dài hai đáy và đường cao.
8-
Cho hình vẽ

Hình nào trong các hình trên có diện tích bằng nhau?
A-
b), c)
B-
a), c), d)
C-
a), c)
D-
a), b), c), d)
9-
Cho hình vẽ

Tính diện tích hình thang ABCD?
A-
10
B-
36
C-
18
D-
9
10-
Cho hình vẽ

AC = 5cm, BD = 4cm. Tính diện tích tứ giác ABCD?
A-
5
B-
40
C-
20
D-
10
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1139. Đăng: 28-08-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG