GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 15
Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng:
A. 300cm2
B. 288cm2
C. 360cm2
D. Một đáp án khác
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:33:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng:
A-
300cm2
B-
288cm2
C-
360cm2
D-
Một đáp án khác
2-
Cho hình chóp đều có đáy là đa giác n cạnh. Trong các kết luận sau kết luận nào sai?
A-
Hình chóp đều đó có n + 1 mặt bên.
B-
Hình chóp đều đó có 2n cạnh.
C-
Hình chóp đều đó có n + 1 đỉnh.
D-
Hình chóp đều đó có n + 1 mặt.
3-
Hình chóp tam giác đều S.ABC có tất cả các cạnh bằng 6cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và SC. Ta có độ dài MN bằng:
A-
B-
C-
D-
Một đáp án khac
4-
Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng 20 lít thì mức nước bể cao 0,8m. Chiều rộng của bể là:
A-
2m
B-
2,2m
C-
1,8m
D-
1,5m
5-
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' . Kết luận nào sau đây sai?
A-
AD' // (BCC'B')
B-
D'B' // DB
C-
B'D' // (ACC'A')
D-
A'D // B'C
6-
Một lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh bằng 6cm, AA' = 4cm. sTa có diện tích toàn phần của lăng trụ đó bằng:
A-
B-
C-
D-
7-
S.ABCD là hình chóp tứ giác đều, O là giao điểm của AC và BD, biết AB = SO = 4cm. Cạnh bên của hình chóp bằng?
A-
B-
C-
D-
8-
Các kích thước của một hình hộp chữ nhật có tỉ lệ 3:4:5 và thể tích của nó là 480cm3. Các kích thước đó là:
A-
3; 10; 16
B-
4; 10; 12
C-
7; 8; 9
D-
6; 8; 10
9-
Để sơn một hình lập phương sao cho hai mặt kề nhau có màu khác nhau. Số màu ít nhất cần dùng là:
A-
6
B-
5
C-
4
D-
3
10-
Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 5cm, AC = 12cm, BC = 13cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đó bằng:
A-
300cm2
B-
270cm2
C-
360cm2
D-
210cm2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1218. Đăng: 01-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG