GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Đường Tròn - Bài 61
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B thuộc (O) và C thuộc (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại I. Câu nào sau đây đúng?
A. Δ OIO’ là tam giác vuông tại I
B. Δ OIO’ là tam giác tù
C. Δ OIO’ là tam giác vuông cân tại I
D. Δ OIO’ là tam giác cân tại I
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:23:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B thuộc (O) và C thuộc (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại I. Câu nào sau đây đúng?
A-
Δ OIO’ là tam giác vuông tại I
B-
Δ OIO’ là tam giác tù
C-
Δ OIO’ là tam giác vuông cân tại I
D-
Δ OIO’ là tam giác cân tại I
2-
Cho đường tròn (O) có hai dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. So sánh EH và EK. Câu nào sau đây đúng?
A-
EH = 2.EK
B-
EH < EK
C-
EH > EK
D-
EH = EK
3-
Cho tam giác ABC có AB = 3; AC = 4; BC = 5. Khi đó:
A-
BC là tiếp tuyến của đường tròn (C; 4)
B-
AC là tiếp tuyến của đường tròn (C; 4)
C-
BC là tiếp tuyến của đường tròn (A; 3)
D-
AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; 3)
4-
Xét đường tròn (O) có đường kính MN vuông góc với dây AB tại I. Câu nào sau đây sai?
A-
MN là tia phân giác của góc AMB
B-
Tam giác AMB đều
C-
MA = MB, NA = NB
D-
MN là đường trung trực của dây AB
5-
Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:
A-
Ba đường cao tam giác đó
B-
Ba đường trung tuyến tam giác đó
C-
Ba đường trung trực tam giác đó
D-
Ba đường phân giác tam giác đó
6-
Cho điểm I ngoài đường tròn (O; R), đường tròn đường kính IO cắt (O) tại A và B. Ta có:
I. OI là đường trung trực của AB.
II. IA và IB là hai tiếp tuyến của (O).
III. .
IV. Tam giác IAB đều.
Kết luận nào sau đây đúng?
A-
(I), (II), (III), (IV) đúng
B-
(I), (II), (IV) đúng & (III) sai
C-
(I), (II) đúng & (III), (IV) sai
D-
(I), (II), (III) đúng & (IV) sai
7-
Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (d). Khoảng cách từ O đến (d) là OH. Kết luận nào sau đây sai?
A-
(d) và (O; R) có điểm chung ⇔ OH ≤ R
B-
(d) ngoài (O; R) ⇔ OH ≥ R
C-
(d) cắt (O; R) ⇔ OH < R
D-
(d) tiếp xúc (O; R) ⇔ OH = R
8-
Cho hai đường tròn (O; 4cm) và (O’; 2cm) tiếp xúc trong tại A, vẽ đường kính AB của (O) và vẽ tia Ax cắt (O) tại C và (O’) tại D. Câu nào sau đây đúng?
A-
BC cắt (O’) tại hai điểm
B-
BC // OD
C-
BC không cắt (O)
D-
BC tiếp xúc với (O’)
9-
Cho đường tròn (O; 2cm), điểm A thuộc đường tròn (O; 2cm) nếu:
A-
OA < 2cm
B-
OA = 2cm
C-
OA > 2cm
D-
OA ≠ 2cm
10-
Cho đường tròn (O; 6cm) và đường thẳng a có khoảng cách đến O là d, điều kiện để đường thẳng a là cát tuyến của đường tròn (O) là:
A-
d < 6cm
B-
d = 6cm
C-
d ≥ 6cm
D-
d ≤ 6cm
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 830. Đăng: 08-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG