GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 32
Cho (P): y = x2 và (D): y = mx - 1. Tìm m để (P) và (D) không giao nhau.
A. -4 < m < 4
B. m < 4
C. m > -4
D. m < -4 và m > 4
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:38:43(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho (P): y = x2 và (D): y = mx - 1. Tìm m để (P) và (D) không giao nhau.
A-
-4 < m < 4
B-
m < 4
C-
m > -4
D-
m < -4 và m > 4
2-
Phương trình (m + 1)x2 + 2x - 1 = 0 có nghiệm duy nhất khi:
A-
m = -1
B-
m = 1
C-
m ≠ -1
D-
m ≠ 1
3-
Cho . Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt:
A-
m < -1 hoặc m > 1
B-
-1 ≤ m ≤ 1
C-
-1 < m < 1
D-
m ≤ -1 hoặc m ≥ 1
4-
Cho hàm số . Kết luận nào sau đây đúng?
A-
y = 0 là giá trị lớn nhất của hàm số
B-
y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số
C-
Xác định được giá trị lớn nhất của hàm số trên
D-
Không xác định được giá trị nhỏ nhất của hàm số trên
5-
Cho hàm số y = f(x) = -x2. Chọn câu đúng:
A-
Hàm số đồng biến khi x > 0
B-
Hàm số trên nghịch biến khi x < 0
C-
D-
6-
Tích hai nghiệm của phương trình 2x2 - 25x -5 = 0 bằng:
A-
B-
C-
D-
7-
Phương trình có tập nghiệm là:
A-
{-4}
B-
C-
{-4; 2}
D-
{2}
8-
Phương trình ax2 + bx = 0 (a ≠ 0, b ≠ 0):
A-
Có một nghiệm duy nhất
B-
Có hai nghiệm phân biệt
C-
Không có nghiệm
D-
Hai nghiệm đều khác 0
9-
Phương trình 2x2 - 4x + m - 8 = 0 có nghiệm kép khi m bằng:
A-
10
B-
11
C-
12
D-
13
10-
Điểm M(-1; 1) thuộc đồ thị hàm số y = (m - 1)x2 khi m bằng:
A-
0
B-
-1
C-
2
D-
1
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 734. Đăng: 26-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG