GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Căn Số - Bài 27
Phương trình vô nghiệm với:
A. a < 0
B. a > 0
C. mọi a
D. a = 0
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:44:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phương trình vô nghiệm với:
A-
a < 0
B-
a > 0
C-
mọi a
D-
a = 0
2-
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
A-
B-
C-
D-
3-
Số nào có căn bậc ba là 5?
A-
15
B-
25
C-
75
D-
125
4-
Phương trình vô nghiệm với:
A-
a < 0
B-
a > 0
C-
a = 0
D-
Với mọi a
5-
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 4 số là:
A-
B-
C-
D-
6-
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
7-
Các số nào sau đây là số tự nhiên?
A-
x
B-
y
C-
y và z
D-
x và z
8-
Cho biểu thức .
Cho biểu thức trên đã được xác định, sau khi rút gọn biểu thức thì A sẽ bằng:
A-
-1
B-
2
C-
x
D-
-2x
9-
Tính x biết .
A-
B-
C-
D-
Một số khác
10-
bằng:
A-
2 - x
B-
x - 2
C-
|2 - x|
D-
2 - x và x - 2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 668. Đăng: 26-09-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG