GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 34
Phương trình x2 – 2 (m + 1)x - 2m - 4 = 0 có một nghiệm bằng –2. Khi đó nghiệm còn lại bằng:
A. -1
B. 1
C. -2
D. 2
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:35:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phương trình x2 – 2 (m + 1)x - 2m - 4 = 0 có một nghiệm bằng –2. Khi đó nghiệm còn lại bằng:
A-
-1
B-
1
C-
-2
D-
2
2-
Với giá trị nào của m sau đây thì phương trình x2 - 4x + 2m = 0 có nghiệm kép?
A-
m = 1
B-
m = 2
C-
m = -2
D-
m = 4
3-
Cho . Tìm tọa độ điểm A cố định thuộc (P) biết A ∈ (d), ∀ m ∈ ℝ.
A-
A(-5; 6)
B-
A(-5; -6)
C-
A(5; 6)
D-
A(5; -6)
4-
Tìm hệ số a để hàm số y = ax2 đi qua điểm A(-2;4):
A-
a = 1
B-
a = 2
C-
a = -1
D-
a = -2
5-
Tổng hai nghiệm của phương trình bậc hai 3x2 - (m - 2)x - 5 + m = 0 bằng:
A-
B-
C-
D-
6-
Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 có hai nghiệm x1, x2; khi đó bằng:
A-
-2
B-
5
C-
10
D-
13
7-
Phương trình x2 + 9x + 20 = 0 có hai nghiệm là:
A-
-4; -5
B-
-4; 5
C-
4; -5
D-
4; 5
8-
Phương trình ax2 + c = 0 (a > 0, c > 0):
A-
Có một nghiệm duy nhất
B-
Có hai nghiệm phân biệt
C-
Không có nghiệm
D-
Hai nghiệm đều khác 0
9-
Cho hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A-
Hàm số luôn luôn đồng biến.
B-
Hàm số luôn luôn nghịch biến.
C-
Hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.
D-
Hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.
10-
Cho phương trình x4 – 13x2 + 36 = 0. Tính tổng các lũy thừa 4 các nghiệm của phương trình trên:
A-
0
B-
97
C-
194
D-
26
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 668. Đăng: 13-10-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG