GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 11 >> Toán

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Đại Số     Hình Học   

Giới Hạn - Bài 11
Cho dãy số (un) biết
Xác định số hạng tổng quát của dãy số trên.
A.
B.
C.
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:06:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho dãy số (un) biết
Xác định số hạng tổng quát của dãy số trên.
A-

B-

C-

D-
2-
Cho dãy số (un) biết
Tính limun
A-
limun = 0
B-
limun = n
C-
limun = -n
D-
limun = -1
3-
Tính
A-
B-
C-
D-
4-
Tính
A-
B-
C-
D-
5-
Cho dãy số (un) được xác định: u1 = 2, u2 = 3, un = 3un - 1 - 2un - 2, n ≥ 3
Số 16385 có nằm trong dãy un không? Nếu có thì đó là số hạng thứ mấy?
A-
Không
B-
Có, số hạng thứ 10
C-
Có, số hạng thứ 15
D-
Có, số hạng thứ 36
6-
Cho số tự nhiên c ≥ 3. Tính giới hạn của dãy số tự nhiên {an} như sau:
A-
liman = 0
B-
liman = 3
C-
liman = -2
D-
liman = 9
7-
Cho dãy (Un) xác định:
Tính
A-
L = 0
B-
L = 1
C-
L = -2003
D-
L = 2003
8-
Tính
A-
B-
C-
D-
9-
Cho hàm số
Với giá trị nào của a thì giới hạn tồn tại?
A-
a ≠ -4
B-
a = -4
C-
a ≠ 0
D-
a = -1
10-
Cho phương trình . Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất để phương trình có nghiệm.
A-
n = 5
B-
n = 0
C-
n = 1
D-
n = 12
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 536. Đăng: 22-10-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG