GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Đề Thi Số 41
Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λo. Chiếu vào catốt này ánh sáng có bước sóng λ < λo. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện được xác định bởi công thức: A. B. C. D. Xét một vật rắn có thể quay quanh trục cố định Δ xuyên qua vật. Nếu tổng các momen lực tác dụng lên vật rắn đối với trục Δ bằng 0 thì A. vật rắn sẽ quay chậm dần đều nếu trước đó nó đang quay. B. momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ giảm dần. C. momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ được bảo toàn. D. vật rắn sẽ dừng lại ngay nếu trước đó nó đang quay.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:40:10(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λo. Chiếu vào catốt này ánh sáng có bước sóng λ < λo. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện được xác định bởi công thức:
A-
B-
C-
D-
2-
Xét một vật rắn có thể quay quanh trục cố định Δ xuyên qua vật. Nếu tổng các momen lực tác dụng lên vật rắn đối với trục Δ bằng 0 thì:
A-
vật rắn sẽ quay chậm dần đều nếu trước đó nó đang quay.
B-
momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ giảm dần.
C-
momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ được bảo toàn.
D-
vật rắn sẽ dừng lại ngay nếu trước đó nó đang quay.
3-
Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos φ là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là:
A-
B-
C-
D-
4-
Một vật rắn quay quanh một trục Δ cố định với tốc độ góc 60 rad/s. Momen quán tính của vật rắn đối với trục Δ là 10 kg.m2 . Momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ là:
A-
60 kg. m2/s.
B-
36000 kg.m2/s.
C-
600 kg.m2/s.
D-
18000 kg.m2/s.
5-
Một vật rắn quay quanh một trục Δ cố định với tốc độ góc ω. Gọi I là momen quán tính của vật rắn đối với trục Δ. Động năng quay Wđ của vật rắn đối với trục Δ được xác định bởi công thức:
A-
B-
C-
D-
6-
Một cánh quạt quay đều và mỗi phút quay được 240 vòng. Tốc độ góc của cánh quạt này bằng:
A-
4 rad/s.
B-
8π rad/s.
C-
16π rad/s.
D-
4π rad/s.
7-
Tại điểm A có một nguồn âm phát ra âm thanh có tần số xác định, tại điểm B có một người quan sát đứng yên. Nếu nguồn âm chuyển động thẳng đều từ A về B thì người này nghe được âm thanh với tần số
A-
nhỏ hơn tần số âm do nguồn phát ra.
B-
bằng tần số âm do nguồn phát ra.
C-
càng tăng khi khoảng cách từ người quan sát đến nguồn âm càng giảm.
D-
lớn hơn tần số âm do nguồn phát ra.
8-
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc vật lí có khối lượng m, dao động điều hòa quanh trục Δ nằm ngang cố định không đi qua trọng tâm của nó. Biết momen quán tính của con lắc đối với trục Δ là I và khoảng cách từ trọng tâm con lắc đến trục Δ là d. Chu kì dao động điều hòa của con lắc này là
A-
B-
C-
D-
9-
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số theo các phương trình: và . Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là:
A-
B-
C-
D-
10-
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện điện dung C. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế . Hỏi R và C có giá trị bằng bao nhiêu?
A-
B-
C-
D-
11-
Chọn phát biểu sai.
A-
Biên độ của một vật dao động điều hoà phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
B-
Pha ban đầu của một vật dao động điều hoà chỉ phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian.
C-
Pha ban đầu của một vật dao động điều hoà phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian và cách chọn hệ tọa độ.
D-
Nếu ta thay đổi các điều kiện ban đầu thì biên độ và pha ban đầu sẽ thay đổi.
12-
Chọn câu trả lời đúng. Trong dao động điều hoà, công thức liên hệ giữa vận tốc v và li độ x là:
A-
ω2x2 + v2 = ω2A2
B-
x2 + v2 = ω2A2
C-
A2 - v2 = ω2x2
D-
13-
Một vật khối lượng m = 100g được gắn vào đầu 1 lò xo nằm ngang. Kéo vật cho lò xo dãn ra 10cm rồi buông tay cho dao động, vật dao động với chu kỳ T = 1(s) động năng của vật khi có ly độ x = 5cm là:
A-
Eđ = 7,4.10-3 J
B-
Eđ = 9,6.10-3 J
C-
Eđ = 12,4.10-3 J
D-
Eđ = 14,8.10-3 J
14-
Chọn câu trả lời đúng. Khi động năng của vật bằng giá trị thế năng của lò xo thì li độ của vật có giá trị nào sau đây?
A-
B-
C-
D-
15-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng.
B-
Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
C-
Chu kỳ của dao dộng cưỡng bức không bằng chu kỳ của dao động riêng.
D-
Chu kỳ của dao dộng cưỡng bức bằng chu kỳ của lực cưỡng bức.
16-
Chọn câu trả lời đúng. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc
A-
khối lượng của con lắc.
B-
trọng lượng của con lắc.
C-
tỉ số giữa trọng lượng và khối lượng của con lắc.
D-
khối lượng riêng của con lắc.
17-
Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là:
A-
hai lần bước sóng
B-
một bước sóng
C-
một nửa bước sóng
D-
một phần tư bước sóng
18-
Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?
A-
Tốc độ truyền sóng
B-
Tần số sóng
C-
Bước sóng
D-
Năng lượng sóng
19-
Một dao động hình sin có phương trình x = Acos( ωt + φ) truyền đi trong một môi trường đàn hồi với vận tốc v. Bước sóng λ thoả mãn hệ thức nào?
A-
B-
C-
D-
20-
Trên mặt thoáng của khối chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cùng pha, cùng biên độ a và có bước sóng 0,4 cm. Biết S2M1 = 5,5 cm và S1M1 = 4,5 cm; S2M2 = 7 cm và S1M2 = 5 cm. Gọi biên độ dao động ở các nguồn là a. Xác định biên độ dao động của điểm M1, của M2?
A-
Biên độ dao động của M1 là a, của M2 là 2a.
B-
Biên độ dao động của M1 là 0, của M2 là 2a.
C-
Biên độ dao động của M1 là 2a, của M2 là 0.
D-
Biên độ dao động của M1 là 2a, của M2 là a.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 666. Đăng: 24-11-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG