GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   

Điện Tử Số - Bài 24
Cho bộ đếm nối tiếp 4 bit, nếu thời gian trễ của 1 trigơ là thì thời gian trễ của bộ đếm là bao nhiêu (bỏ qua các thời gian trễ khác)? #. 4. #. 3. #. 2. #. . Câu 18. Cho bộ đếm song song 4 bit, nếu thời gian trễ của 1 trigơ là  thì thời gian trễ của bộ đếm là bao nhiêu (bỏ qua các thời gian trễ khác)? #. #. 2 #. 3. #. 4 Câu 19. Cho hình 5-17. Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào? #. Hình (a). #. Hình (b). #. Hình (c). #. Hình (d). Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào? #. Hình (b). #. Hình (a). #. Hình (c). #. Hình (d). Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:20:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào?
A-
Hình (a).
B-
Hình (b).
C-
Hình (c).
D-
Hình (d).
2-
Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào?
A-
Hình (a).
B-
Hình (b).
C-
Hình (c).
D-
Hình (d).
3-
Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào?
A-
Hình (a).
B-
Hình (b).
C-
Hình (c).
D-
Hình (d).
4-
Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào?
A-
Hình (a).
B-
Hình (b).
C-
Hình (c).
D-
Hình (d).
5-
Đồ hình trạng thái của mạch là hình nào?
A-
Hình (a).
B-
Hình (b).
C-
Hình (c).
D-
Hình (d).
6-
Bảng trạng thái của mạch là bảng nào?
A-
Bảng (a).
B-
Bảng (b).
C-
Bảng (c).
D-
Bảng (d).
7-
Bảng trạng thái của mạch là bảng nào?
A-
Bảng (a).
B-
Bảng (b).
C-
Bảng (c).
D-
Bảng (d).
8-
Bảng trạng thái của mạch là bảng nào?
A-
Bảng (a).
B-
Bảng (b).
C-
Bảng (c).
D-
Bảng (d).
9-
Bảng trạng thái của mạch là bảng nào?
A-
Bảng (a).
B-
Bảng (b).
C-
Bảng (c).
D-
Bảng (d).
10-
Bảng trạng thái của mạch là bảng nào?
A-
Bảng (a).
B-
Bảng (b).
C-
Bảng (c).
D-
Bảng (d).
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 589. Đăng: 27-11-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG