GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 11 >> Toán

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Đại Số     Hình Học   

Cấp Số - Bài 33
Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 2 và un = 3un - 1 với mọi n ≥ 2. Hãy tìm số hạng tổng quát của dãy số (un).
A. un = 3n - 1
B. un = 2.3n - 1
C. un = 4.3n - 1
D. un = 3n + 1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:00:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 2 và un = 3un - 1 với mọi n ≥ 2. Hãy tìm số hạng tổng quát của dãy số (un).
A-
un = 3n - 1
B-
un = 2.3n - 1
C-
un = 4.3n - 1
D-
un = 3n + 1
2-
Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2 - u3 + u5 = 10 và u1 + u6 = 17. Tính tổng của 20 số hạng đầu tiên.
A-
S20 = 570
B-
S20 = 580
C-
S20 = 590
D-
S20 = 600
3-
Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn u4 - u2 = 72 và u5 - u3 = 144. Tính tổng S' = u3 + u6 + ... + u12.
A-
S' = 49104
B-
S' = 49120
C-
S' = 41902
D-
S' = 49122
4-
Biết ba số x, y ,z lập thành một cấp số nhân và ba số x, 2y, 3z lập thành một cấp số cộng. Tìm công bội q của cấp số nhân.
A-
B-
C-
D-
5-
Tính tổng (n số 1)
A-
B-
C-
D-
6-
Tìm số hạng đầu u1 và công bội q của cấp số nhân (un), biết:
A-
u1 = 1, q = 1
B-
u1 = 1, q = 2
C-
u1 = 2, q = 1
D-
u1 = 2, q = 2
7-
Tìm x để ba số x - 2, x - 4, x + 2 lập thành một cấp số nhân.
A-
B-
C-
D-
8-
Các số x - y, x + 7 và 3x - 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời các số x - 2, y + 2 và 2x + 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tìm x và y.
A-
Tồn tại hai cặp số (x; y) là
B-
Tồn tại hai cặp số (x; y) là
C-
Tồn tại hai cặp số (x; y) là
D-
Tồn tại hai cặp số (x; y) là
9-
Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un), biết:
A-
Tồn tại hai cấp số cộng
B-
Tồn tại hai cấp số cộng
C-
Tồn tại hai cấp số cộng
D-
Tồn tại hai cấp số cộng
10-
Tìm k sao cho các số theo thứ tự lập thành cấp số cộng.
A-
k = 1 hoặc k = 4
B-
k = 0 hoặc k = -1
C-
k = 1 hoặc k = -1
D-
k = 2 hoặc k = 0
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 810. Đăng: 30-11-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG