GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 11 >> Toán

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Đại Số     Hình Học   

Tổ Hợp - Xác Suất - Bài 23
Hãy mô tả không gian mẫu khi tung ba đồng xu với kí hiệu S là mặt sấp và N là mặt ngửa.
A.
B.
C.
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:58:54(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy mô tả không gian mẫu khi tung ba đồng xu với kí hiệu S là mặt sấp và N là mặt ngửa.
A-
B-
C-
D-
2-
Tung 2 đồng xu, tính xác suất P để có một đồng xu xuất hiện mặt sấp và một đồng xu xuất hiện mặt ngửa.
A-
P = 0,5
B-
P = 0,3
C-
P = 0,2
D-
P = 1
3-
Gieo một con súc sắc hai lần. Gọi A là biến cố lần thứ nhất xuất hiện mặt chẵn chấm, B là biến cô lần thứ hai xuất hiện mặt chẵn chấm, C là biến cố có tổng số chấm của hai lần gieo là một số chẵn. Hãy biểu diễn C theo
A-
B-
C-
D-
4-
Số đơn đặt hàng đến trong một ngày ở một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

Số đơn đặt hàng trung bình đến công ty đó trong một ngày là:
A-
2,2
B-
0,2
C-
1,2
D-
0,8
5-
Số ca cấp cứu ở một bệnh viện vào tối thứ 7 là một biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân bố xác suất như sau:

Tính phương sai V(X) của biến ngẫu nhiên rời rạc X.
A-
V(X) = 2,05
B-
V(X) = 1,80
C-
V(X) = 1,85
D-
V(X) = 2,20
6-
Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong số các gia đình có ba con. Gọi X là số con trai trong gia đình đó. Tính độ lệnh chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X.
A-
B-
C-
D-
7-
Một nhóm có 7 người trong đó gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Gọi X là số nữ trong người được chọn. Tính E(X).
A-
B-
C-
D-
8-
Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

Tính xác suất P để trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi.
A-
P = 0,3
B-
P = 0,9
C-
P = 0,8
D-
P = 0,1
9-
Trong hộp có 4 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất P để 2 quả cầu lấy được là màu xanh.
A-
B-
C-
D-
10-
Một chiếc máy bay có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và II chạy tốt tương ứng là 0,9 và 0,8. Tìm xác suất P để ít nhất một động cơ chạy tốt.
A-
P = 0,9
B-
P = 0,8
C-
P = 0,89
D-
P = 0,98
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 808. Đăng: 30-11-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG