GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   

Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 59
Cho bản rõ "kity" khóa k= 19. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) DBMI B) DBNI C) DBMR D) DBMO Cho bản rõ "kill" khóa k= 11. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) VTWW B) VHJJ C) VJKH D) VHKL ...Cho bản rõ "ear" khóa k= 17. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:57:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho bản rõ "kity" khóa k= 19. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
DBMI
B-
DBNI
C-
DBMR
D-
DBMO
2-
Cho bản rõ "kill" khóa k= 11. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
VTWW
B-
VHJJ
C-
VJKH
D-
VHKL
3-
Cho bản rõ "ear" khóa k= 17. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
VGJ
B-
VRI
C-
VRT
D-
VRE
4-
Cho bản rõ "bil" khóa k= 13. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
OVB
B-
OBJ
C-
OVY
D-
ONK
5-
Cho bản rõ "day" khóa k= 18. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
VSF
B-
VSY
C-
VSQ
D-
VST
6-
Cho bản rõ "just" khóa k= 24. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
HSJK
B-
HSQP
C-
HSQR
D-
KSQE
7-
Cho bản rõ "late" khóa k= 16. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
BQJU
B-
BQRT
C-
BQTY
D-
BQRY
8-
Cho bản rõ "hind" khóa k= 15. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
WECS
B-
WXCS
C-
WXCD
D-
WXCT
9-
Cho bản rõ "wen" khóa k= 14. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
KSJ
B-
KIO
C-
KIL
D-
KSB
10-
Cho bản rõ "int" khóa k= 21. Khi mã hóa bản rõ với khóa k theo hệ mã dịch vòng ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
DIA
B-
DIO
C-
DOI
D-
DOJ
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 967. Đăng: 28-12-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG