GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   

Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 96
Cho bản mã y = 46 khóa riêng là p = 17, q = 23, e = 3. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 20 B) 23 C) 36 D) 67 Cho bản rõ x = 14 khóa công khai n = 51, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 9 B) 20 C) 29 D) 48 Cho bản mã y = 29 khóa riêng là p = 17, q = 3, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:31:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho bản mã y = 46 khóa riêng là p = 17, q = 23, e = 3. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?
A-
20
B-
23
C-
36
D-
67
2-
Cho bản rõ x = 14 khóa công khai n = 51, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
9
B-
20
C-
29
D-
48
3-
Cho bản mã y = 29 khóa riêng là p = 17, q = 3, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?
A-
4
B-
12
C-
14
D-
64
4-
Cho bản rõ x = 50 khóa công khai n = 51, e = 13. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
5
B-
50
C-
60
D-
125
5-
Cho bản mã y = 50 khóa riêng là p = 17, q = 3, e = 15. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?
A-
12
B-
50
C-
60
D-
105
6-
Cho bản rõ x = 18 khóa công khai n = 213, e = 9. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
15
B-
20
C-
6
D-
75
7-
Cho bản mã y = 6 khóa riêng là p = 71, q = 3, e = 9. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?
A-
6
B-
8
C-
16
D-
18
8-
Cho bản rõ x = 14 khóa công khai n = 213, e = 9. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
144
B-
137
C-
198
D-
208
9-
Cho bản mã y = 137 khóa riêng là p = 71, q = 3, e = 9. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?
A-
4
B-
14
C-
42
D-
64
10-
Cho bản rõ x = 42 khóa công khai n = 161, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?
A-
12
B-
26
C-
36
D-
126
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1660. Đăng: 03-01-2014.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG