GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 99
Chia hỗn hợp X gồm hai rượu, đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 (đktc).
- Phần 2: Thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với H2SO4 đặc, ở 180oC thu được hỗn hợp Y gồm hai anken. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi chậm qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư, kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng lên m gam. Giá trị của m là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:43:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Este X được điều chế từ aminoaxit A và rượu etylic. 2,06 gam X hóa hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. X có công thức cấu tạo là
A-
NH2-CH2-CH2-COO-CH2-CH3.
B-
NH2-CH2-COOCH2-CH3.
C-
CH3-NH-COO-CH2-CH3.
D-
CH3-COO-NH-CH2-CH3.
2-
Chia hỗn hợp X gồm hai rượu, đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 (đktc).
- Phần 2: Thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với H2SO4 đặc, ở 180oC thu được hỗn hợp Y gồm hai anken. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi chậm qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư, kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng lên m gam. Giá trị của m là
A-
4,4 gam.
B-
1,8 gam.
C-
6,2 gam.
D-
10 gam.
3-
Cho hỗn hợp X gồm N2, H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của NH3 trong X là
A-
25,0%.
B-
50,0%.
C-
75,0%.
D-
33,33%.
4-
Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M, sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là khí NO. Thể tích (tính bằng lít) khí NO (ở đktc) là
A-
0,672.
B-
0,448.
C-
0,224.
D-
0,336.
5-
Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ tính theo đvC. trong sợi bông là 1750000, trong sợi gai là 5900000. Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử xenlulozơ của mỗi loại sợi tương ứng là
A-
10802 và 36420.
B-
12500 và 32640.
C-
32450 và 38740.
D-
16780 và 27900.
6-
Axit X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Giá trị của n và công thức cấu tạo của X là
A-
n = 1, C2H4COOH.
B-
n = 2, HOOC[CH2]4COOH.
C-
n = 2, CH3CH2CH(COOH)CH2COOH.
D-
n = 2, HOOCCH2CH(CH3)CH2COOH.
7-
Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O không tác dụng được với Na và NaOH?
A-
4
B-
5
C-
6
D-
7
8-
Khi nung nóng mạnh 25,4 gam hỗn hợp gồm kim loại M và một oxit sắt để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 11,2 gam sắt và 14,2 gam một oxit của kim loại M. M là kim loại nào?
A-
Al
B-
Cr
C-
Mn
D-
Zn
9-
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Fe (Z = 26) có số electron độc thân là
A-
2
B-
4
C-
6
D-
8
10-
Tổng số đồng phân của C3H6ClBr là
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 750. Đăng: 12-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG