GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Mũ và Logarit - Bài 6
Nghiệm của phương trình là:
A.
B.
C.
D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:29:43(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nghiệm của phương trình là:
A-
B-
C-
D-
2-
Nghiệm của phương trình là:
A-
x = 9
B-
x = 3
C-
x = 1
D-
x = 18
3-
Nghiệm của bất phương trình là:
A-
x > 1
B-
x < -1
C-
x > -1
D-
x < 0
4-
Nghiệm của hệ phương trình là:
A-
B-
C-
D-
5-
Với tham số nào của m thì bất phương trình có nghiệm với mọi x?
A-
B-
C-
D-
6-
Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
A-
Hệ vô nghiệm
B-
1
C-
2
D-
3
7-
Tính giá trị biểu thức
A-
B-
C-
D-
8-
Rút gọn biểu thức
A-
B-
C-
D-
9-
Tính giới hạn
A-
B-
C-
D-
10-
Tính đạo hàm của hàm số
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 477. Đăng: 31-08-2014.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG