GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 12 >> Toán

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Hình Học     Giải Tích   

Hàm số và đồ thị - Bài 16
Cho các số nguyên dương p, q, n. Tìm giá trị nhỏ nhất của
A. min y = 2
B. min y = 3
C. min y = 0
D. min y = -1
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:37:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các số nguyên dương p, q, n. Tìm giá trị nhỏ nhất của
A-
min y = 2
B-
min y = 3
C-
min y = 0
D-
min y = -1
2-
Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?
A-
B-
C-
D-
3-
Hàm số đồng biến trong khoảng nào?
A-
B-
C-
D-
4-
Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = (m - 3)x - (2m + 1)cosx nghịch biến trên
A-
B-
C-
D-
5-
Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số
A-
Tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận ngang y = 1
B-
Tiệm cận đứng x = 0m cận ngang y = -1
C-
Tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận ngang y = 0
D-
Tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận ngang y = 0
6-
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
A-
B-
C-
D-
7-
Hàm số nghịch biến trong khoảng:
A-
[-1; 1]
B-
(-1; 1)
C-
(0; 1)
D-
[-1; 0]
8-
Tìm m để hàm số chỉ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3.
A-
B-
C-
D-
9-
Tìm các cực trị của hàm số
A-
Hàm số không có cực trị
B-
Điểm cực đại (0; 5), điểm cực tiểu (-1; 1)
C-
Điểm cực đại (0; 5), điểm cực tiểu (1; 0)
D-
Điểm cực đại (-1; 2), điểm cực tiểu (0; 0)
10-
Tìm các giá trị của tham số a để hàm số đồng biến trên
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 707. Đăng: 31-08-2014.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG