GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Cảm Ứng - Đề 10
Các hình thức học tập chủ yếu cảu động vật lá quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn.
Cac dạng tập tính phổ biến ở động vật là tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:49:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Học khôn là:
A-
Phối hợp những kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống gặp lại.
B-
Biết phân tích các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống mới.
C-
Biết rút các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống mới.
D-
Phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết giải quyết những tình huống mới.
2-
Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:
A-
Học khôn.
B-
Học ngầm.
C-
Điều kiện hoá hành động.
D-
Quen nhờn.
3-
Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra:
A-
Giữa những cá thể cùng loài.
B-
Giữa những cá thể khác loài.
C-
Giữa những cá thể cùng lứa trong loài.
D-
Giữa con với bố mẹ.
4-
Về tập tính con người khác hẳn với động vật ở điểm nào?
A-
Tập tính xã hội cao.
B-
Điều chỉnh được tập tính bẩm sinh.
C-
Có nhiều tập tính hỗn hợp.
D-
Phát triển tập tính học tập.
5-
Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là:
A-
Tập tính sinh sản.
B-
Tập tính di cư.
C-
Tập tính xã hội.
D-
Tập tính bảo vệ lãnh thổ.
6-
Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thần kinh chưa phát triển thuộc loại tập tính nào?
A-
Số ít là tập tính bẩm sinh.
B-
Phần lớn là tập tính học tập.
C-
Phần lớn là tập tính bẩm sinh.
D-
Toàn là tập tính học tập.
7-
Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh thường tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là ví dụ về hình thức học tập:
A-
Học ngầm.
B-
Điều kiện hoá đáp ứng.
C-
Học khôn.
D-
Điều kiện hoá hành động.
8-
Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thần kinh phát triển thuộc loại tập tính nào?
A-
Phần lớn là tập tính bẩm sinh.
B-
Phần lớn là tập tính học tập.
C-
Số ít là tập tính bẩm sinh.
D-
Toàn là tập tính học tập.
9-
Thầy yêu cầu bạn giải một bài tập di truyền mới, bạn giải được. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:
A-
Điều kiện hoá đáp ứng.
B-
Học ngầm.
C-
Điều kiện hoá hành động.
D-
Học khôn.
10-
Tập tính sinh sản của động vật thuộc loại tập tính nào?
A-
Số ít là tập tính bẩm sinh.
B-
Toàn là tập tính tự học.
C-
Phần lớn tập tính tự học.
D-
Phần lớn là tập tính bảm sinh.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1675. Đăng: 13-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG