GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Hóa Vô Cơ - Đề 71
Cho 3,07 gam hỗn hợp hai kim loại kẽm và sắt tác dụng hoàn toàn với 120 mL dung dịch HCl 1M, có V lít H2 (đktc) thoát ra. Sau khi cô cạn dung dịch, thu được 6,62 gam hỗn hợp hai muối khan. Trị số của V là? Hòa tan hết m gam Fe trong dung dịch HCl, sau khi cô cạn dung dịch, thu được 15,24 gam muối clorua khan. Cũng cho m gam Fe tác dụng hết với khí clo, thu được a gam muối. Trị số của a là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:35:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dung dịch CH3COOH 0,05M có độ điện ly α. Một học sinh thêm m gam CH3COOH vào 1 lít dung dịch CH3COOH 0,05M để thu được dung dịch trong đó CH3COOH có độ điện ly bằng α . Coi thể tích dung dịch vẫn là 1 lít và thực hiện thí nghiệm trong cùng nhiệt độ. Trị số của m là:(C = 12; H = 2; O = 16)
A-
1,80
B-
2,10
C-
3,75
D-
4,35
2-
Trị số pH của dung dịch NaOH 10-7 M là:
A-
7,00
B-
7,35
C-
7,47
D-
7,21
3-
Theo định nghĩa axit - bazơ của Bronsted, các chất nào dưới đây là các chất lưỡng tính?
A-
Al(OH)3; ZnO; NH4+; HSO4-
B-
Al2O3; HCO3-; Zn(OH)2; Na+
C-
Cr(OH)3; BeO; CH3COO-; Al3+
D-
Zn(OH)2; HCO3-; HS-; H2O
4-
Hòa tan a mol Na và b mol Al vào nước, thu được dung dịch trong suốt (không còn chất rắn). Biểu thức liên hệ giữa a và b là:
A-
a = b
B-
a ≥ b
C-
a ≥
D-
a ≤ b
5-
Dùng hoá chất nào để nhận biết các chất rắn: FeO, FeCO3, Fe2O3, Cu, CuO?
A-
Dung dịch xút
B-
Axit clohiđric
C-
Axit nitric
D-
Dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng
6-
A là một oxit của nitơ. Thành phần phần trăm khối lượng N trong A là 30,43%. A là:(N = 14; O = 16)
A-
N2O
B-
NO
C-
N2O3
D-
NO2 hay N2O4
7-
Cho 3,07 gam hỗn hợp hai kim loại kẽm và sắt tác dụng hoàn toàn với 120 mL dung dịch HCl 1M, có V lít H2 (đktc) thoát ra. Sau khi cô cạn dung dịch, thu được 6,62 gam hỗn hợp hai muối khan. Trị số của V là:(Fe = 56; Zn = 65; Cl = 35,5)
A-
1,12
B-
1,344
C-
2,24
D-
0,896
8-
Hòa tan hết m gam Fe trong dung dịch HCl, sau khi cô cạn dung dịch, thu được 15,24 gam muối clorua khan. Cũng cho m gam Fe tác dụng hết với khí clo, thu được a gam muối. Trị số của a là:(Fe = 56; Cl = 35,5)
A-
15,24
B-
16,25
C-
19,50
D-
21,125
9-
Hòa tan hết 2,68 gam hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat của hai kim loại ở hai chu kỳ kế tiếp thuộc phân nhón chính nhóm II trong dung dịch HCl, có 739,2 mL CO2 thoát ra (ở 27,3oC; 760 mmHg). Khối lượng mỗi muối có trong 2,68 gam hỗn hợp A là:(Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; C = 12; O = 16)
A-
1,68 g; 1,00 g
B-
0,84 g; 1,84 g
C-
1,26 g; 1,42 g
D-
1,008 g; 1,672 g
10-
Ở 1700oC, phản ứng: H2(k) + CO2(k) H2O(k) + CO(k) có hằng số cân bằng liên hệ đến nồng độ mol/L là K = 4,4. Nếu trong một bình kín có chứa lúc đầu 1,5 mol H2 và 1,6 mol CO2, thì sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở nhiệt độ trên, số mol CO có trong bình bằng bao nhiêu?
A-
1,048
B-
0,552
C-
0,452
D-
1,124
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 891. Đăng: 15-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG