GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 03
Các kim loại trong dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng dần về khả năng hoạt động hoá học?
A. Na, Al, Pb, Fe, Ag, Cu
B. Al, Fe, Na, Cu, Ag, Pb
C. Ag, Cu, Pb, Fe, Al, Na
D. Ag, Cu, Pb, Al, Fe, Na
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2?
A-
AgNO3
B-
HCl
C-
Al
D-
Mg
2-
Các kim loại trong dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng dần về khả năng hoạt động hoá học?
A-
Na, Al, Pb, Fe, Ag, Cu
B-
Al, Fe, Na, Cu, Ag, Pb
C-
Ag, Cu, Pb, Fe, Al, Na
D-
Ag, Cu, Pb, Al, Fe, Na
3-
Có thể tách được sắt ra khỏi hỗn hợp gồm bột nhôm và bột sắt bằng dung dịch (dư) nào sau đây?
A-
HCl
B-
NaCl
C-
KOH
D-
HNO3
4-
Dung dịch axit sunfuric lõng có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A-
MgO, CuO, Mg, Cu, Mg(OH)2, Cu(OH)2
B-
MgO, Mg, Mg(OH)2, Cu
C-
MgO, Cu, Mg(OH)2, Cu(OH)2
D-
Mg, MgO, Mg(OH)2, CuO, Cu(OH)2
5-
Có hai thí nghiệm :
(1) Cho 5,6g Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.
(2) Cho 5,4g Al tác dụng với dung dịch HCl dư.
So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong hai thí nghiệm, kết quả là:
A-
Thể tích khí hiđro ở thí nghiệm (1) > ở thí nghiệm (2)
B-
Thể tích khí hiđro ở thí nghiệm (1) < ở thí nghiệm (2)
C-
Thể tích khí hiđro ở thí nghiệm (1) = ở thí nghiệm (2)
D-
Không so sánh được
6-
Đơn chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí?
A-
Cacbon
B-
Sắt
C-
Đồng
D-
Bạc
7-
Chọn đáp án đúng. Cho hỗn hợp rắn gồm 5,6g Fe và 10,8g Ag tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư. Hiệu suất phản ứng đạt 100%, thể tích khí hiđro (đktc) thu được là:
A-
2,24 lít
B-
4,48 lít
C-
3,36 lít
D-
1,12 lít
8-
Hỗn hợp rắn gồm CuO và Cu có khối lượng 10g cho tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng, dư còn lại 8,4g chất rắn. Phần trăm về khối lượng của CuO và Cu trong hỗn hợp rắn ban đầu là đáp án nào sau đây (biết Cu = 64, O = 16)?
A-
%Cu = 24 ; %CuO = 76
B-
%Cu = 84 ; %CuO = 16
C-
%Cu = 50 ; %CuO = 50
D-
%Cu = 16 ; %CuO = 84
9-
Chọn đáp án đúng. Phương trình hoá học của phản ứng NaOH tác dụng với H3PO4 là:
A-
NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (1)
B-
2NaOH + H3PO4 Na2HPO4 + 2H2O (2)
C-
3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O (3)
D-
Tuỳ tỉ lệ về số mol giữa NaOH và H3PO4 mà xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) hoặc (3)
10-
Chọn phương trình hoá học đúng cho phản ứng của Fe3O4 và dung dịch axit HCl.
A-
Fe3O4 + 7HCl → FeCl3 + 2FeCl2 + 4H2O
B-
Fe3O4 + 9HCl → 3FeCl3 + 4H2O
C-
Fe3O4 + 6HCl → 3FeCl2 + 3H2O
D-
Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1017. Đăng: 16-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG