GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Oxi-Lưu huỳnh     Nguyên tố hóa học     Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học   

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 03
Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3: 1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ là
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nguyên tử Clo có số hiệu nguyên tử là 17 thì số electron độc thân là
A-
3 electron độc thân.
B-
7 electron độc thân.
C-
5 electron độc thân.
D-
1 electron độc thân.
2-
Tìm câu phát biểu sai khi nói về nguyên tử magie (Mg)
A-
Khối lượng nguyên tử Mg gần bằng khối lượng ion Mg2+.
B-
Nguyên tử Mg có số electron nhiều hơn ion Mg2+.
C-
Nguyên tử Mg, ion Mg2+ có cùng tính chất hoá học.
D-
Nguyên tử Mg và ion Mg2+ có cùng số proton trong hạt nhân.
3-
Nói về nguyên tử nguyên tố trong cùng một nhóm. Chọn mệnh đề không đúng
A-
Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm A có số electron ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm.
B-
Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron bằng nhau.
C-
Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hoá trị bằng nhau.
D-
Số thứ tự của nhóm bằng hoá trị cao nhất với oxi.
4-
Cấu hình electron của 1 ion giống như cấu hình electron của Ne (1s22s22p6). Vậy cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố có lớp vỏ ngoài cùng có thể là
A-
3s1.
B-
2s22p5.
C-
Tất cả đều đúng.
D-
3s2.
5-
Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3: 1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ là
A-
X3, X4.
B-
X2, X3.
C-
X2, X4.
D-
X1, X3.
6-
Ion Y+ có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A-
Chu kỳ 4, nhóm IA (p.n.c nhóm I).
B-
Chu kỳ 4, nhóm IIA (p.n.c nhóm II).
C-
Chu kỳ 3, nhóm IA (p.n.c nhóm I).
D-
Chu kỳ 3, nhóm IIA (p.n.c nhóm II).
7-
Độ âm điện của một nguyên tử là
A-
Khả năng nhận electron để trở thành anion.
B-
Khả năng nhường electron ở lớp ngoài cùng cho nguyên tử khác.
C-
Đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hoá học.
D-
Khả năng 2 chất phản ứng với nhau mạnh hay yếu.
8-
Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là: 1s22s22p63s2 thì nguyên tố đó thuộc
A-
Nhóm IA.
B-
Chu kỳ 2.
C-
Chu kỳ 3.
D-
Nhóm IIIA.
9-
Các tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của các nguyên tử các nguyên tố hoá học, tìm câu sai
A-
Độ âm điện.
B-
Tính kim loại, tính phi kim.
C-
Bán kính nguyên tử.
D-
Tất cả đều sai.
10-
Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử 1 nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. Nguyên tử khối của nguyên tử là
A-
21.
B-
19.
C-
20.
D-
18.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1054. Đăng: 13-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG