GMT: Thứ Bảy, ngày 21  tháng 4, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 03
Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ?
a/ Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc
b/ Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội
c/ Con người chỉ cần ăn là đủ
d/ Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:59:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tiền tệ xuất hiện là kết quả của :
A-
sự phát triển của sản xuất.
B-
sự trao đổi hàng hoá.
C-
sự phát triển các hình thái giá trị.
D-
Tất cả các nguyên nhân trên.
2-
Giá cả hàng hoá là giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng:
A-
Số lượng hàng hoá
B-
Tiền
C-
Chất lượng hàng hoá
D-
Giá trị lưu thông
3-
Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào...........nhằm biến đổi chúng thành sản phẩm cho nhu cầu sống của mình.
A-
tư liệu sản xuất
B-
yếu tố của xã hội
C-
của cải vật chất
D-
yếu tố của tự nhiên
4-
Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình:
A-
khả năng nhất định về vi tính
B-
thể chất, thường xuyên luyện tập
C-
trí lực và thể lực
D-
trí lực
5-
Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?
A-
công cụ lao động
B-
hệ thống bình chứa
C-
kết cấu hạ tầng
D-
phương tiện sản xuất
6-
Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến:
A-
thu nhập quốc dân tính theo đầu người
B-
mức tăng dân số một cách phù hợp
C-
sự tăng trưởng của từng khu vực
D-
sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài
7-
Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một:
A-
biến hoá
B-
phức tạp hơn
C-
đa dạng hơn
D-
hoàn thiện hơn
8-
Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ?
A-
Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc .
B-
Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội.
C-
Con người chỉ cần ăn là đủ.
D-
Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội.
9-
Cơ sở tồn tại của xã hội loài người là hoạt động:
A-
Tích luỹ sản phẩm
B-
Tái sản xuất
C-
Tăng cường đầu tư
D-
Sản xuất của cải vật chất
10-
"Dịch vụ du lịch" thuộc về loại hàng hóa:
A-
vật thể
B-
vật phẩm
C-
sản phẩm
D-
phi vật thể
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3556. Đăng: 22-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG