GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Oxi-Lưu huỳnh     Nguyên tố hóa học     Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học   

Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng là:
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:58:50(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng là:
A-
10,85 g
B-
21,7 g
C-
13,02 g
D-
16,725 g
2-
Cho các chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu dung dịch brom là:
A-
CO2
B-
SO3
C-
Cl2
D-
SO2
3-
Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau:
SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)
2H2S + SO2 → 3S + 2H2O (2)
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?
A-
phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
B-
phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.
C-
phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.
D-
phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử
4-
X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong nhóm A. Cấu hình electron ngoài cùng của X là 2p4. Vậy vị trí của X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là
A-
X thuộc chu kì 2, nhóm VA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA
B-
X thuộc chu kì 2, nhóm IVA; Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA
C-
X thuộc chu kì 2, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA.
D-
Đáp án khác.
5-
Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?
A-
H2O và H2O2 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2O có tính oxi hóa yếu hơn.
B-
H2SO3 và H2SO4 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2SO4 có tính oxi hóa mạnh hơn.
C-
O2 và O3 cùng có tính oxi hóa, nhưng O3 có tính oxi hóa mạnh hơn.
D-
H2S và H2SO4 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2SO4 có tính oxi hóa yếu hơn
6-
Trong các câu sau, câu nào không đúng?
A-
Dung dịch H2SO4 loãng là một axit mạnh.
B-
Đơn chất lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng hoá học.
C-
SO2 vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.
D-
Ion S2- chỉ thể hiện tính khử, không thể hiện tính oxi hoá
7-
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa - khử?
A-
H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
B-
H2SO4 + S → SO2 + H2O
C-
H2SO4 + Fe3O4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
D-
H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
8-
Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là
A-
2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 .
B-
Điện phân nước có pha axit H2SO4 hoặc kiềm NaOH: 2 H2O → H2 + O2 .
C-
2 KI + O3 + H2O → I2 + 2 KOH + O2.
D-
5n H2O + 6n CO2 → (C6H10O5)n + 6n O2 .
9-
Đốt nóng 8,8 g FeS và 12 g FeS2, khí thu được cho vào V ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml) được muối trung tính. Giá trị của V là:
A-
122,88 ml
B-
75 ml
C-
96 ml
D-
125 ml
10-
Nồng độ C% của dd HCl được tạo nên sau khi cho 50ml dung dịch CuCl2 20% (d = 3,38 g/ml) tác dụng với 50g dung dịch H2S 20,4%.
A-
8,33%
B-
4,17%
C-
18,25%
D-
9,36%
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1546. Đăng: 13-07-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG