GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Câu nào đúng trong số các câu sau:
A. Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC
B. 12g cacbon phải có số nguyên tử ít hơn số nguyên tử trong 23g natri
C. Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá
D. Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:53:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Câu nào đúng trong số các câu sau:
A-
Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC
B-
12g cacbon phải có số nguyên tử ít hơn số nguyên tử trong 23g natri
C-
Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá
D-
Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết
2-
1 mol nước chứa số nguyên tử là:
A-
6,02.1023
B-
12,04.1023
C-
18,06.1023
D-
24,08.1023
3-
Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?
A-
6,02.1023
B-
6,04.1023
C-
12,04.1023
D-
18,06.1023
4-
Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:
A-
20,1.1023
B-
25,1.1023
C-
30.1023
D-
35,1.1023
5-
Số mol phân tử N2 có trong 280g Nitơ là:
A-
9 mol
B-
10 mol
C-
11 mol
D-
12 mol
6-
Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?
A-
0,20 mol
B-
0,25 mol
C-
0,30 mol
D-
0,35 mol
7-
Số phân tử H2O có trong một giọt nước(0,05g) là:
A-
1,7.1023 phân tử
B-
1,7.1022 phân tử
C-
1,7.1021 phân tử
D-
1,7.1020 phân tử
8-
Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?
A-
2,6.1023 phân tử
B-
3,6.1023 phân tử
C-
3,0.1023 phân tử
D-
4,2.1023 phân tử
9-
Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là:
A-
8g
B-
9g
C-
10g
D-
18g
10-
Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là:
A-
40g
B-
80g
C-
98g
D-
49g
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1355. Đăng: 26-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG