GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Oxi - Không Khí - Bài 05
Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng gồm: CaO, Na2O, MgO và P2O5. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên?
A. Dùng nước và dung dịch H2SO4
B. Dùng dung dịch H2SO4 và phenolphtalein
C. Đung nước và giấy quì tím
D. Không có chất nào thử được
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:32:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng gồm: CaO, Na2O, MgO và P2O5. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên?
A-
Dùng nước và dung dịch H2SO4
B-
Dùng dung dịch H2SO4 và phenolphtalein
C-
Đun nước và giấy quì tím
D-
Không có chất nào thử được
2-
Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:
A-
33,6 lít
B-
3,36 lít
C-
11,2 lít
D-
1,12 lít
3-
Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế được 2,24 lít khí oxi (đktc) là:
A-
20,7g
B-
42,8g
C-
14,3g
D-
31,6g
4-
Có 3 oxit sau: MgO, SO3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau đây?
A-
Chỉ dùng nước
B-
Chỉ dùng dung dịch kiềm
C-
Chỉ dùng axit
D-
Dùng nước và giấy quì
5-
Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7:20. Công thức của oxit là:
A-
N2O
B-
N2O3
C-
NO2
D-
N2O5
6-
Cho 6,5g Zn vào bình đựng nước dung dịch chứa 0,25 mol HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:
A-
2lít
B-
2,24 lít
C-
2,2 lít
D-
4 lít
7-
Cho các oxit có công thức hoá học sau:
CO2, CO, Mn2O7, SiO2, MnO2, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3
Các oxit axit được sắp xếp như sau:
A-
CO, CO2, Mn2O7, Al2O3, P2O5
B-
CO2, Mn2O7, SiO2, P2O5, NO2, N2O5
C-
CO2, Mn2O7, SiO2, NO2, MnO2, CaO
D-
SiO2, Mn2O7, P2O5, N2O5, CaO
8-
Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp
A-
CuO + H2 → Cu + H2O
B-
CaO +H2O → Ca(OH)2
C-
2MnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
D-
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 +H2O
9-
Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:
A-
3Fe + 3O2 → Fe3O4
B-
3S +2O2 → 2SO2
C-
CuO +H2 → Cu + H2O
D-
2P + 2O2 → P2O5
10-
Có 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ?
A-
Giấy quì tím
B-
Giấy quì tím và đun cạn
C-
Nhiệt phân và phenolphtalein
D-
Dung dịch NaOH
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1145. Đăng: 27-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG