GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Đại cương hóa hữu cơ - Đề 04
Công thức tổng quát của dẫn xuất điclo mạch hở có chứa một liên kết ba trong phân tử là
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:10:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong hợp chất CxHyOz thì y luôn luôn chẵn và y ≤ 2x+2 là do:
A-
a ≥ 0 (a là tổng số liên kết π và vòng trong phân tử).
B-
z ≥ 0 (mỗi nguyên tử oxi tạo được 2 liên kết).
C-
mỗi nguyên tử cacbon chỉ tạo được 4 liên kết.
D-
cacbon và oxi đều có hóa trị là những số chẵn.
2-
Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H9O2Cl là:
A-
0.
B-
1.
C-
2.
D-
3.
3-
Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H12O2 là:
A-
0.
B-
1.
C-
2.
D-
3.
4-
Công thức tổng quát của dẫn xuất điclo mạch hở có chứa một liên kết ba trong phân tử là
A-
CnH2n-2Cl2.
B-
CnH2n-4Cl2.
C-
CnH2nCl2.
D-
CnH2n-6Cl2.
5-
Công thức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a liên kết π là
A-
CnH2n+2-2aBr2.
B-
CnH2n-2aBr2.
C-
CnH2n-2-2aBr2.
D-
CnH2n+2+2aBr2.
6-
Hợp chất hữu cơ có công thức tổng quát CnH2n+2O2 thuộc loại
A-
ancol hoặc ete no, mạch hở, hai chức.
B-
anđehit hoặc xeton no, mạch hở, hai chức.
C-
axit hoặc este no, đơn chức, mạch hở.
D-
hiđroxicacbonyl no, mạch hở.
7-
Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là
A-
R(OH)m.
B-
CnH2n+2Om.
C-
CnH2n+1OH.
D-
CnH2n+2-m(OH)m.
8-
Công thức tổng quát của anđehit đơn chức mạch hở có 1 liên kết đôi C=C là:
A-
CnH2n+1CHO.
B-
CnH2nCHO.
C-
CnH2n-1CHO.
D-
CnH2n-3CHO.
9-
Anđehit mạch hở có công thức tổng quát CnH2n-2O thuộc loại
A-
anđehit đơn chức no.
B-
anđehit đơn chức chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon.
C-
anđehit đơn chức chứa hai liên kết π trong gốc hiđrocacbon.
D-
anđehit đơn chức chứa ba liên kết π trong gốc hiđrocacbon.
10-
Công thức tổng quát của ancol đơn chức mạch hở có 2 nối đôi trong gốc hiđrocacbon là
A-
CnH2n-4O.
B-
CnH2n-2O.
C-
CnH2nO.
D-
CnH2n+2O.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1005. Đăng: 14-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG