GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Hiđro - Nước - Bài 03
Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HCl sẽ có hiện tượng sau:
A. Chất khí cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh
B. Chất khí làm đục nước vôi trong
C. Dung dịch có màu xanh
D. Không có hiện tượng gì
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:02:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A-
Fe, Zn, Li, Sn
B-
Cu, Pb, Rb, Ag
C-
K, Na, Ca, Ba
D-
Al, Hg, Cs, Sr
2-
Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:
A-
2KClO3 → 2KCl + O2
B-
SO3 +H2O → H2SO4
C-
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 +3H2O
D-
Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O
3-
Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?
A-
CuO + H2 → Cu + H2O
B-
Mg +2HCl → MgCl2 +H2
C-
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 +H2O
D-
Zn + CuSO4 → ZnSO4 +Cu
4-
Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hoá - khử:
A-
CaO + H2O → Ca(OH)2
B-
CaCO3 → CaO + CO2
C-
CO2 + C → 2CO
D-
Cu(OH)2 → CuO + H2O
5-
Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng oxi hoá- khử ?
A-
CuO + H2 → Cu + H2O
B-
2FeO + C → 2Fe + CO2
C-
Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3
D-
CaO + CO2 → CaCO3
6-
Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HCl sẽ có hiện tượng sau:
A-
Chất khí cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh
B-
Chất khí làm đục nước vôi trong
C-
Dung dịch có màu xanh
D-
Không có hiện tượng gì
7-
Trong số các chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:
A-
H2O
B-
HCl
C-
NaOH
D-
Cu
8-
Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn và Mg, các dung dịch axit H2SO4 loãng và HCl. Muốn điều chế được 1,12lít khí H2 (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất?
A-
Mg và H2SO4
B-
Mg và HCl
C-
Zn và H2SO4
D-
Zn và HCl
9-
Có những chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4. Dùng những thuốc thử nào để có thể phân biệt được các chất trên?
A-
Dùng axit và giấy quì tím
B-
Dùng axit H2SO4 và phenolphtalein
C-
Dùng H2O và giấy quì tím
D-
Dùng dung dịch NaOH
10-
Có 6 lọ mất nhãn dung dịch các chất sau:
HCl, H2SO4, BaCl2, NaCl, NaOH, Ba(OH)2

Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên
A-
Quì tím
B-
Dung dịch phenolphtalein
C-
Dung dịch AgNO3
D-
Tất cả đều sai
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1029. Đăng: 29-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG