GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:
- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của từng biến đó trong B.
- Nhân các kết quả vừa tìm được cho nhau.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:55:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nếu x + y = 1, thì gái trị biểu thức x3 + y3 + 3xy là:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
Cả 3 đáp án trên đều sai.
2-
Nếu x - y = 1, thì giá trị của biểu thức x3 - y3 - 3xy là:
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
3-
Cho x + y =-2, xy =-15 thì giá trị của biểu thức x2 + y2 là:
A-
30
B-
32
C-
28
D-
34
4-
Cho x + y =-2, xy =-15 thì giá trị của biểu thức x3 + y3 là:
A-
80
B-
81
C-
82
D-
Một kết quả khác.
5-
Cho x + y =-2, xy =-15 thì giá trị của biểu thức x4 + y4 là:
A-
706
B-
702
C-
708
D-
704
6-
Nếu x2 - 2x + y2 + 4y + 4z2 - 4z + 6 = 0 thì:
A-
x = 1, y = 2, z = 1/2
B-
x = -1, y = 2, z = -1/2
C-
x = 1, y = 2, z = -1/2
D-
Một kết quả khác.
7-
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x(x + 1)(x + 2)(x + 3) là:
A-
1
B-
2
C-
-1
D-
-2
8-
Cho biểu thức: M = 2x2 + 9y2 - 6xy - 6x - 12y + 2037.
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là:
A-
2007
B-
2008
C-
2009
D-
2010
9-
Cho biểu thức: M = 2x2 + 9y2 - 6xy - 6x - 12y + 2037.
Biểu thức M đạt giá trị nhỏ nhất khi:
A-
x = 5, y = 7/3
B-
x = -5, y = 7/3
C-
x = 5, y = -7/3
D-
Một kết quả khác.
10-
Cho biểu thức: Q = 2xy + 6x - 2y - 2x2 - y2 + 2015.
Giá trị lớn nhất của biểu thức Q là:
A-
2010
B-
2012
C-
2020
D-
Một kết quả khác.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1176. Đăng: 04-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG