GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:
- Phương pháp đặt nhân tử chung. - Phương pháp dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ. - Phương pháp nhóm hạng tử. - Phối hợp nhiều phương pháp. - Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:19:48(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đa thức x3 - 4x2 + 12x - 27 được phân tích thành nhân tử là:
A-
(x - 3)(x2 + x + 9)
B-
(x - 3)(x2 - x + 9)
C-
(x + 3)(x2 + x - 9)
D-
Một kết quả khác.
2-
Đa thức a(b2 + c2) + b(c2 + a2) + c(a2 + b2) + 2abc phân tích thành nhân tử là:
A-
(a - b)(b + c)(c + a)
B-
(a + b)(b - c)(c + a)
C-
(a + b)(b + c)(c + a)
D-
Một kết quả khác.
3-
Đa thức x3 - 7x - 6 được phân tích thành nhân tử là:
A-
(x + 1)(x + 2)(x - 3)
B-
(x - 1)(x + 2)(x + 3)
C-
(x + 1)(x - 2)(x + 3)
D-
Một kết quả khác.
4-
Đa thức (x2 + x)2 + 4(x2 + x) - 12 được phân tích thành nhân tử là:
A-
(x - 1)(x + 2)(x2 + x + 6)
B-
(x + 1)(x - 2)(x2 + x + 6)
C-
(x + 1)(x + 2)(x2 - x + 6)
D-
Cả 3 đáp án đều sai.
5-
Phân tích đa thức (x + y + z)3 - x3 - y3 - z3 thành nhân tử ta được:
A-
3(x + y)(y + z)(z + x)
B-
3(x + y)(y + z)(z - x)
C-
3(x - y)(y + z)(z + x)
D-
3(x + y)(y - z)(z + x)
6-
Phân tích đa thức A = a2(b - c) + b2(c - a) + c2(a - b) thành nhân tử ta được:
A-
(a - b)(b - c)(c - a)
B-
(a - b)(b - c)(a - c)
C-
(a - b)(c - b)(a - c)
D-
Cả 3 đáp án đều sai.
7-
Nếu x3 - 5x2 + 6x = 0 thì giá trị của x bằng:
A-
1; 2; 3
B-
0; 2; 3
C-
1; -2; -3
D-
0; -2; -3
8-
Phân tích đa thức x3 - 3x2 - 4x + 12 thành nhân tử ta được:
A-
(x - 2)(x + 3)(x - 3)
B-
(x + 2)(x + 3)(x - 3)
C-
(x + 2)(x - 2)(x - 3)
D-
(x + 2)(x - 2)(x + 3)
9-
Nếu 4x2 - 4x -3 = 0 thì giá trị x bằng:
A-
-1; 3
B-
-1; 2
C-
-1/2; 3/1
D-
Cả 3 đáp án đều sai.
10-
Phân tích đa thức x4 - 5x2 + 4 thành nhân tử ta được:
A-
(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)
B-
(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x + 3)
C-
(x + 1)(x - 1)(x - 3)(x + 4)
D-
Một kết quả khác.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1489. Đăng: 04-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG