GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 07
Đô thị hoá là một quá trình tiến bộ trong sự phát triển xã hội nếu:
a. Phổ biến rộng rãi nối sống đô thị
b. Làm tăng số lượng thành phố
c. Tăng số dân hoạt động trong ngành công nghiệp, dịch vụ
d. Phù hợp với quá trình công nghiệp hoá
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:52:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt quần cư thành thị và quần cư nông thôn là:
A-
Mật độ dân số
B-
Quy mô dân số
C-
Chức năng sản xuất
D-
Lối sống
2-
Đô thị hoá là một quá trình tiến bộ trong sự phát triển xã hội nếu:
A-
Phổ biến rộng rãi nối sống đô thị
B-
Làm tăng số lượng thành phố
C-
Tăng số dân hoạt động trong ngành công nghiệp, dịch vụ
D-
Phù hợp với quá trình công nghiệp hoá
3-
Đô thị hoá là:
A-
Quá trình lịch sử nâng cao vai trò và chức năng của thành phố trong sự phát triển xã hội
B-
Quá trình nâng cao tỷ lệ dân hoạt động trong các ngành phi nông nghiệp
C-
Quá trình làm thay đổi hoặc xoá bỏ nối sống nông thôn
D-
Quá trình thu hút dân cư vào những thành phố lớn
4-
Nếu đô thị hoá không đi đôI với công nghiệp hoá, với sự phát triển kinh tế sẽ để lại hậu quả:
A-
Ô nhiễm môi trường
B-
Nạn thất nghiệp
C-
Tệ nạn xã hội
D-
Tất cả các yếu tố trên
5-
Với tốc độ đô thị hoá như hiện nay thì dự báo năm 2025 tỷ lệ dân đô thị trên thế giới sẽ là:
A-
61%
B-
65%
C-
75%
D-
83%
6-
Khi đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một nước, tiêu chuẩn đầu tiên phải đề cập đến là:
A-
Tổng thu nhập quốc dân
B-
Thu nhập bình quân trên đầu người
C-
Tỷ trọng của ngành công nghiệp trong giá trị tông sản lượng ngành kinh tế quốc dân
D-
Số lao động tham gia trong hoạt động công nghiệp
7-
Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong ngành kinh tế quốc dân vì:
A-
Cung cấp các công cụ, tư liệu sản xuất, xây dung cơ sở vất chất cho tất cả các ngành kinh tế
B-
Tạo ra cac sản phẩm tiêu dùng có giá trị
C-
Góp phần phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của xã hội
D-
Tất cả các ý kiến trên
8-
Ngày nay, một số nước có trình độ phát triển kinh tế cao thì nhất thiết phải có:
A-
Tỷ lệ lao động tham gia trong hoạt động công nghiệp lớn
B-
Hệ thống các ngành công nghiệp hiện đại và đa dạng
C-
Cơ sở vững chắc về nông nghiệp
D-
Thị trường tiêu thụ rộng lớn
9-
Quá trình công nghiệp hoá là quá trình:
A-
Hiện đại hoá các ngành công nghiệp
B-
Từng bước tiến hành xây dung nền công nghiệp
C-
Xây dựng thêm nhiều ngành công nghiệp mới
D-
"Công nghiệp hoá" các ngành kinh tế khác
10-
Đặc điểm đặc trưng nhất của sản xuất công nghiệp là:
A-
Khai thác nguyên liệu
B-
Chế biến nguyên liệu
C-
Sử dụng máy móc
D-
Tất cả đếu đúng
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1376. Đăng: 06-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG