GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 720 kg gạo. Hỏi trong 8 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:20:43(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy được viết là:
A-
52708
B-
52807
C-
52087
D-
52078
2-
Tìm x biết x : 4 = 12132
A-
48582
B-
48258
C-
82452
D-
48528
3-
Tính chu vi của hình sau:
A-
15 cm
B-
20 cm
C-
30 cm
D-
35 cm
4-
Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 720 kg gạo. Hỏi trong 8 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).
A-
1820 kg
B-
1920 kg
C-
1220 kg
D-
1290 kg
5-
Điền dấu thích hợp vào ô trống:
87425 87452 + 13065
A-
<
B-
>
C-
=
D-
6-
Giá trị của biểu thức: 987 - m với m = 245 là:
A-
742
B-
472
C-
572
D-
724
7-
Giá trị của biểu thức: 9 x a với a = 100 là:
A-
9100
B-
900
C-
109
D-
190
8-
Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 7cm
A-
14 cm
B-
49 cm
C-
28 cm
D-
74 cm
9-
Số bé nhất trong các số: 796312; 786312; 796423; 762543 là:
A-
796312
B-
786312
C-
762543
D-
796423
10-
Năm số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé:
A-
425716; 369815; 397824; 567953
B-
876543; 789876; 798987; 897265
C-
456874; 456784; 536796; 324978
D-
625473; 625470; 615470; 524978
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 12011. Đăng: 12-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG