GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Số 702894 đọc là:
a. Bảy trăm hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi bốn
b. Bảy trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
c. Tám trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
d. Bảy trăm linh hai nghìn chín trăm tám mươi bốn
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:41:39(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số 702894 đọc là
A-
Bảy trăm hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi bốn
B-
Bảy trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
C-
Tám trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
D-
Bảy trăm linh hai nghìn chín trăm tám mươi bốn
2-
Chữ số 4 trong số 654298 thuộc hàng nào? Lớp nào?
A-
Hàng nghìn, lớp nghìn
B-
Hàng chục nghìn, lớp nghìn
C-
Hàng trăm, lớp nghìn
D-
Hàng trăm, lớp đơn vị
3-
8 trăm nghìn, 6 trăm, 5 chục và 4 đơn vị được viết là:
A-
865400
B-
806540
C-
800654
D-
800456
4-
Số 847608 được viết dưới dạng tổng:
A-
847608 = 800000 + 40000 + 7000 + 80
B-
847608 = 800000 + 40000 + 7000 + 600 + 8
C-
847608 = 400000 + 80000 + 7000 + 8
D-
847608 = 800000 + 40000 + 6000 + + 700 + 8
5-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
99859 > 99959
B-
765243 = 765423
C-
932019 < 923019
D-
100000 > 99999
6-
Số có 6 chữ số lớn nhất là số nào?
A-
999999
B-
100000
C-
999989
D-
900000
7-
Tìm số bé nhất trong các số sau:
642787; 695208; 740200; 641057; 602489
A-
695208
B-
602489
C-
740200
D-
641057
8-
Cho biết số sau có bao nhiêu chữ số 0: chín trăm triệu
A-
8
B-
9
C-
7
D-
10
9-
Đọc số sau: 462600407
A-
Bốn trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm nghìn bốn trăm linh bảy.
B-
Bốn trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn bốn trăm linh bảy.
C-
Bốn trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm nghìn bảy trăm linh bốn.
D-
Bốn trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn bốn trăm linh bảy.
10-
Nêu giá trị của chữ số 6 trong số sau: 45674852
A-
6000
B-
6000000
C-
60000
D-
600000
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 5679. Đăng: 12-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG