GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Một đội đắp đường, ngày đầu tiên đắp được 200m. Ngày thứ hai đắp được 250m. Ngày thứ ba đắp được 1/2 quãng đường của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:36:22(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
1/3 phút = ? giây
A-
30
B-
20
C-
40
D-
10
2-
1500 năm = ? thế kỷ
A-
15
B-
150
C-
50
D-
1500
3-
2 phút 50 giây = ? giây
A-
52
B-
120
C-
150
D-
170
4-
Một người đi xe máy trong 1/3 phút được 240m. Hỏi trong 1 giây người đó đi được bao nhiêu mét?
A-
24m
B-
120m
C-
12m
D-
20m
5-
Năm 1284 Trần Hưng Đạo đã đánh tan 50 vạn giặc Nguyên. Năm đó thuộc vào thế kỷ thứ mấy?
A-
X
B-
XI
C-
XII
D-
XIII
6-
Trung bình cộng của các số: 73; 246; 131 là:
A-
300
B-
150
C-
277
D-
305
7-
Tính trung bình cộng của các số sau: 25; 47; 13; 35
A-
20
B-
40
C-
30
D-
35
8-
Một đội đắp đường, ngày đầu tiên đắp được 200m. Ngày thứ hai đắp được 150m. Ngày thứ ba đắp được 1/2 quãng đường của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét?
A-
200m
B-
175m
C-
150m
D-
350m
9-
(96 + 82 + 70) : 4 = ?
A-
62
B-
63
C-
64
D-
65
10-
(35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = ?
A-
25
B-
26
C-
27
D-
28
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2824. Đăng: 15-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG