GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu năm lắp được 13500 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiêu hơn sáu tháng đầu năm 3500 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp bao nhiêu xe đạp?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:36:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu năm lắp được 13500 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiêu hơn sáu tháng đầu năm 3500 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp bao nhiêu xe đạp?
A-
17000 xe đạp
B-
30000 xe đạp
C-
28000 xe đạp
D-
30500 xe đạp
2-
582698 + 14325 = ?
A-
597023
B-
579023
C-
579032
D-
579320
3-
Tìm x biết 423 + x = 897
A-
447
B-
474
C-
574
D-
547
4-
976958 - 487869 = ?
A-
489098
B-
498089
C-
489089
D-
489809
5-
Tìm hiệu hai số, biết số bị trừ là 3697 và số trừ là 1976
A-
1712
B-
1172
C-
1621
D-
1721
6-
Học sinh huyện A trồng được 12800 cây lấy gỗ, học sinh huyện B trồng được ít hơn huyện A là 3091 cây. Hỏi học sinh cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây?
A-
22509 cây
B-
23509 cây
C-
22905 cây
D-
25200 cây
7-
Tóm tắt:

Tính xem quãng đường từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki - lô - mét?
A-
730 km
B-
315 km
C-
415 km
D-
370 km
8-
Tính giá trị của a + b nếu a = 45 và b = 18
A-
60
B-
63
C-
70
D-
65
9-
Tính giá trị của m x n nếu m = 4, n = 9
A-
36
B-
35
C-
40
D-
32
10-
Một cửa hàng nuôi ong đã thu được m kg mật ong, sau đó lại thu được n kg nữa. Hỏi cả hai lần thu được bao nhiêu kg mật ong? Biết m = 786 kg, n = 643 kg
A-
1492 kg
B-
1493 kg
C-
1529 kg
D-
1429 kg
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2068. Đăng: 16-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG