GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Người thợ may lấy ra một tấm vải để cắt may 3 áo, mỗi áo hết 200cm và 3 quần mỗi quần hết 225cm thì tấm vải còn lại 2cm. Hỏi tấm vải đó dài mấy centimét?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:32:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Người thợ may lấy ra một tấm vải để cắt may 3 áo, mỗi áo hết 200cm và 3 quần mỗi quần hết 225cm thì tấm vải còn lại 2m. Hỏi tấm vải đó dài mấy centimét?
A-
1400cm
B-
1457cm
C-
1575cm
D-
1475cm
2-
Góc nào sau đây là góc tù:
A-
Góc O
B-
Góc M
C-
Góc N
D-
Góc P
3-
Trong hình bên dưới, hai cạnh nào vuông góc với nhau?
A-
MN vuông góc với NP
B-
MN vuông góc với MQ
C-
NP vuông góc với PQ
D-
NP vuông góc với MQ
4-
Chọn đáp án đúng nhất:
Hình tam giác bên dưới có:
A-
2 góc nhọn
B-
1 góc vuông
C-
2 góc tù
D-
1 góc bẹt
5-
Hình bên có mấy cặp cạnh vuông góc?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
6-
Thực hiện phép tính sau:
34365 + 28072 = ?
A-
62438
B-
62437
C-
62439
D-
62436
7-
Điền dấu thích hợp vào dấu chấm:
8320 ........ 20 001
A-
>
B-
<
C-
=
D-
8-
Tìm x: x - 631 = 361
A-
991
B-
993
C-
994
D-
992
9-
Chọn câu trả lời đúng và điền vào ô trống:
A-
18 000 x 2 = 36 000 (đồng)
B-
18 000 x 2 = 3600 (đồng)
C-
18 000 x 2 = 34 000 (đồng)
D-
18 000 x 2 = 30 600 (đồng)
10-
Chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ chấm:
Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + .... = ....
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là: ....
A-
65 + 10 = 75; 75
B-
65 + 10 = 85; 85
C-
65 + 10 = 70; 70
D-
65 - 10 = 55; 55
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2420. Đăng: 18-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG