GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 136
Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muốn khan. Giá trị của m là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:05:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muốn khan. Giá trị của m là?
A-
151,5.
B-
137,1.
C-
97,5.
D-
108,9.
2-
Cho 0,05 mol chất hữa cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2, thu được chất hữu cơ Y (chứa 3 nguyên tố); đồng thời khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng lên 2,1 gam. Thủy phân chất Y được chất Z không có khả năng hòa tan Cu(OH)2. Chất X là
A-
Xiclopropan.
B-
propen.
C-
ancol etylic.
D-
axit fomic.
3-
Brom hóa ankan X trong điều kiện thích hợp chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất, có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên gọi của X là
A-
2,2 – đimetylpropan.
B-
2,2,3 – trimetylpentan.
C-
isopentan.
D-
3,3 – đimetylhexan.
4-
Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
A-
0,46.
B-
0,92.
C-
0,32.
D-
0,64.
5-
Oxi hóa 9,2 mol ancol etylic thu được m gam hỗn hợp Y gồm axetanđehit, nước và ancol etylic (dư). Cho Na (dư) vào m gam hỗn hợp Y, sinh ra V lít khí (đktc). Phát biểu nào sau đây đúng?
A-
Giá trị của V là 2,24.
B-
Giá trị của V là 1,12.
C-
Hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol là 100%.
D-
Số mol Na phản ứng là 0,2 mol.
6-
Hỗn hợp X gồm C2H5OH, HCOOH, CH3CHO (C2H5OH chiếm 50% số mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 3,24 gam nước và 3,136 lít CO2 (đktc). Cho m gam X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được số mol Ag là
A-
0,06 mol.
B-
0,24 mol.
C-
0,08 mol.
D-
0,12 mol.
7-
Axit cacboxylic X mạch hở chứa 2 liên kết π trong phân tử. X tác dụng với NaHCO3 (dư) sinh ra số mol CO2 bằng số mol X phản ứng. X thuộc dãy đồng đẳng của axit
A-
No, đơn chức.
B-
không no, đơn chức.
C-
no, hai chức.
D-
không no, hai chức.
8-
Trong điều kiện thích hợp, vinyl axetat được đều chế từ phản ứng giữa axit axetic với
A-
CH2=CH-OH.
B-
CH2=CH2.
C-
CH≡CH
D-
CH2=CH-ONa.
9-
Thủy phân hoàn toàn a gam este đơn chức X được ancol metylic và 0,7666a gam axit cacboxylic. Công thức cấu tạo của X là
A-
HCOOCH3.
B-
CH3COOCH3.
C-
C2H5COOCH3.
D-
C2H3COOCH3.
10-
Số công thức cấu tạo của amin bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N là
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 516. Đăng: 18-09-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG