GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 166
Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M, khuấy đều tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B. Khối lượng chất rắn A là? Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất rượu etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 600 gam kết tủa . Biết hiệu suất mổi giai đoạn lên men là 75% . Khối lượng m đã dùng là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:10:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M, khuấy đều tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B. Khối lượng chất rắn A là:
A-
2,56 gam
B-
3,68 gam
C-
4,2 gam
D-
4,08 gam
2-
Các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ âm điện là:
A-
S < O < Cl < F
B-
O < F < Cl < S
C-
S < Cl < O < F
D-
F < Cl < S < O
3-
Cho sơ đồ điều chế HX sau: NaXrắn + H2SO4 đặc ? Biết X là các halogen Cl, Br, I, F. Sơ đồ trên dùng để điều chế axit HX nào ?
A-
HBr, HI
B-
HCl, HI
C-
HCl, HBr
D-
HCl, HF
4-
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) . Tính m ?
A-
8,4 gam
B-
10,5 gam
C-
12 gam
D-
kết quả khác
5-
Dùng dung dịch nào sau đây để làm sạch khí C2H4 có lẫn tạp chất SO2 ?
A-
dung dịch brom
B-
dung dịch KMnO4
C-
dung dịch K2CO3
D-
dung dịch KOH
6-
Saccarit nào sau đây không bị thuỷ phân ?
A-
Glucozơ
B-
Saccarozơ
C-
Mantozơ
D-
Tinh bột
7-
Để phân biệt Glucozơ và fructozơ, ta có thể dùng:
A-
dd Ca(OH)2
B-
Nước brom
C-
AgNO3/NH3
D-
dd NaOH.
8-
Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất rượu etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 600 gam kết tủa . Biết hiệu suất mổi giai đoạn lên men là 75% . Khối lượng m đã dùng là:
A-
860 gam
B-
880 gam
C-
869 gam
D-
864 gam
9-
Cho các chất: CH3NH2 (1), C2H5NH2 (2), CH3NHCH3 (3), NH3 (4), C6H5NH2 (5), (C6H5)2NH (6). Thứ tự tăng dần tính bazơ là:
A-
(4)< (1) < (2) < (3) < (5) < (6).
B-
(6) < (5) < (4) < (2) < (1) < (3).
C-
(6) < (5) < (4) <(1) < (2) <(3).
D-
(3) < (2) < (1) < (4) < (5) < (6).
10-
Glixin có thể tác dung với chất nào trong các chất sau? KCl (1), C2H5OH /HCl (2) , CaCO3 (3) , Na2SO4 (4), CH3COOH (5)
A-
(1), (2), (3)
B-
(3), (4), (5)
C-
(2), (3), (4)
D-
(2), (3), (5)
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 735. Đăng: 20-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG