GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 169
Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp hai rượu đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, được hỗn hợp khí và hơi . Cho hỗn hợp này lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư thì thấy bình 1 tăng 1,98 gam và bình 2 có 8 gam kết tủa . Tính x ? Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 cm3 dung dịch HNO3 1M thì thu được dung dịch A và 1,12 lít khí (đktc) không màu, dễ hoá nâu ngoài không khí . Để trung hoà dung dịch A cần bao nhiêu lít dung dịch B chứa hỗn hợp NaOH 0,01M và Ba(OH)2 0,02M.? ( Biết phản ứng không tạo ra NH4NO3).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:57:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các chất: C2H5OH (1), CH3COOH (2), C6H5OH (3), CH3CHO (4), CH3COOCH3 (5) . Thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần của các chất là:
A-
(5) < (4) < (1) < (3) < (2).
B-
(4) < (5) < (1) < (2) < (3)
C-
(4) < (5) < (1) < (3) < (2).
D-
(5) < (4) < (1) < (2) < (3)
2-
Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp hai rượu đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, được hỗn hợp khí và hơi . Cho hỗn hợp này lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư thì thấy bình 1 tăng 1,98 gam và bình 2 có 8 gam kết tủa . Tính x ?
A-
1,66.
B-
1,6.
C-
1,62.
D-
1,8.
3-
Khi clo hoá P.V.C ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo . Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích P.V.C?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
4-
Phương pháp điều chế Fe trong công nghiệp là:
A-
điện phân dung dịch FeCl2
B-
khử Fe2O3 bằng Al
C-
khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao
D-
khử Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao
5-
Cho a mol NaAlO2 tác dung với dung dịch có chứa b mol HCl . Với điều kiện nào của a và b thì xuất hiện kết tủa ?
A-
b < 4a.
B-
b = 4a.
C-
b > 4a.
D-
b > 4a.
6-
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300 cm3 dung dịch HNO3 1M thì thu được dung dịch A và 1,12 lít khí (đktc) không màu, dễ hoá nâu ngoài không khí . Để trung hoà dung dịch A cần bao nhiêu lít dung dịch B chứa hỗn hợp NaOH 0,01M và Ba(OH)2 0,02M.? ( Biết phản ứng không tạo ra NH4NO3).
A-
2,4lit.
B-
4 lit.
C-
1,8 lit.
D-
2 lit .
7-
Cho các cặp oxi hoá - khử: Cu2+/Cu, Fe2+/Fe, Fe3+/Fe2+ , Zn2+/Zn. Số cặp oxi hoá - khử phản ứng được với nhau là:
A-
4
B-
5
C-
6
D-
3
8-
Cho isopren phản ứng với Br2 theo tỷ lệ mol 1: 1. Số đồng phân đibrom thu được là:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
9-
Cho các chất: CH≡CH, CH3COOC(CH3)=CH2, C2H5OH, CH2= CH2, CH3-CH2COOH, CH3-CHCl2, CH3COOCH=CH2, CH3COOC2H5, C2H5COOCHCl-CH3. Có bao nhiêu chất tạo trực tiếp ra etanal chỉ bằng một phản ứng ?
A-
6
B-
7
C-
8
D-
9
10-
Con người đã sử dụng các nguồn năng lượng: năng lượng hoá thạch, năng lượng hạt nhân, năng lượng thuỷ lực, năng lượng gió, năng lượng mặt trời . Số lượng nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiểm môi trường trong các nguồn năng lượng trên là:
A-
1
B-
4
C-
3
D-
5
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 632. Đăng: 20-09-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG