GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 07
Chọn câu trả lời đúng: a. Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 180o b. Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 360o c. Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 306o d. Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 630o . Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có Â = 100o thì: a. = 100o b. = 100o c. = 80o d. = 80o
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:38:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có Â = 100o thì:
A-
= 100o
B-
= 100o
C-
= 80o
D-
= 80o
2-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 180o
B-
Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 360o
C-
Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 306o
D-
Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 630o
3-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tứ giác ABCD có = 70o, = 100o, = 90o thì:
A-
= 150o; = 60o
B-
= 130o; = 40o
C-
= 140o; = 50o
D-
= 120o; = 30o
4-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD, = 120o, = 100o thì:
A-
= 60o
B-
= 80o
C-
= 70o
D-
= 60o
5-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) thì ….
A-
B-
C-
D-
6-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có . Vậy ….
A-
= 55o, = 35o
B-
= 70o, = 50o
C-
= 100o, = 80o
D-
= 50o, = 70o
7-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có = 2 thì:
A-
Cả A, B, C đều sai
B-
= 72o, = 36o
C-
= 60o, = 30o
D-
= 100o, = 50o
8-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có = thì:
A-
Hình thang ABCD là hình thang vuông
B-
Hình thang ABCD là hình thang có AB = CD
C-
Cả A, B đều đúng
D-
Cả A, B đều sai
9-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bù nhau
B-
Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau
C-
Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau
D-
Cả A, B, C đều sai
10-
Chọn câu trả lời đúng. Nếu ABCD là hình thang cân ( đáy AB, CD) thì:
A-
B-
C-
D-
[ Minh Lam ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1056. Đăng: 21-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG