GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Chọn câu trả lời đúng: a. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân b. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân c. Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông d. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( đáy AB, CD) thì …. a. AC = BD b. AD = BC c. = d. AB = CD
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:31:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân
B-
Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
C-
Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
D-
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
2-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( đáy AB, CD) thì …
A-
AC = BD
B-
AD = BC
C-
=
D-
AB = CD
3-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có thì:
A-
Tứ giác ABCD là hình thang vuông
B-
Tứ giác ABCD là hình thang cân
C-
Cả A, B đều sai
D-
Cả A, B đều đúng
4-
Chọn câu trả lời sai:
A-
Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba
B-
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba
C-
Đường trung bình của tam giác thì bằng cạnh thứ ba
D-
Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác
5-
Chọn kết quả đúng. Cho hình vẽ:
A-
x = 2cm
B-
x = 4cm
C-
x = 6cm
D-
x = 8cm
6-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC. Các đường trung tuyến BD, CE cắt nhau tại G. Gọi F, H lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng GB, GC. Ta chứng mình được:
A-
ED = 2FH
B-
ED = ½ FH
C-
ED = FH
D-
ED > FH
7-
Chọn câu trả lời sai:
A-
Đường trung bình của hình thang thì bằng nửa hiệu hai đáy
B-
Đường trung bình của hình thang thì bằng nửa tổng hai đáy
C-
Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy
D-
Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang
8-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành
B-
Tứ giác có hai canh đối bằng nhau là hình bình hành
C-
Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành
D-
Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành
9-
Chọn câu trả lời sai
A-
Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
B-
Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
C-
Hình thang có hai đường cheo bằng nhau là hình bình hành
D-
Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
10-
Chọn câu trả lời đúng nhất
A-
Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
B-
Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
C-
Cả A và B đều sai
D-
Cả A và B đều đúng
[ Minh Lam ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1216. Đăng: 21-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG