GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
312222 đọc là
a. một trăm ba hai nghìn ba trăm hai mươi hai
b. ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai
c. ba trăm linh hai nghìn hai trăm hai mươi hai
d. hai trăm mười hai nghìn hai trăm mười hai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:45:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
312222 đọc là
A-
một trăm ba hai nghìn ba trăm hai mươi hai
B-
ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai
C-
ba trăm linh hai nghìn hai trăm hai mươi hai
D-
hai trăm mười hai nghìn hai trăm mười hai
2-
Thực hiện phép tính:
79423 - 5286 = ?
A-
74147
B-
74138
C-
74137
D-
74148
3-
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
75 862 .... 27 865
A-
>
B-
<
C-
=
D-
4-
Giá trị của biểu thức 185 - b với b = 7 là:
A-
180
B-
177
C-
178
D-
175
5-
Thực hiện phép tính sau:
5327 x 3 = ......
A-
15981
B-
15980
C-
15881
D-
15880
6-
Số lớn nhất trong các số: 85 732; 85 723; 85 723; 38 572 là:
A-
85 732
B-
85 723
C-
85 723
D-
38 572
7-
Mẹ nhờ An đi chợ mua 2 kg rau cải. An ra chợ và được biết giá mỗi kg cải là 3000 đồng. Vậy An phải trả bao nhiêu tiền để mua giuup1 mẹ 2 kg cải?
A-
5000 đồng
B-
600 đồng
C-
6000 đồng
D-
3200 đồng
8-
Số " Tám nghìn tám trăm linh hai" viết là:
A-
8802
B-
8803
C-
8801
D-
8800
9-
Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ....., lớp .....
A-
Hàng trăm nghìn, lớp nghìn
B-
Hàng chục nghìn, lớp nghìn
C-
Hàng nghìn, lớp nghìn
D-
Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị
10-
Viết thành tổng số sau: 65763
A-
6000 + 5000 + 700 + 60 + 3
B-
60000 + 5000 + 700 + 60 + 3
C-
60000 + 500 + 70 + 60 + 3
D-
60000 + 5000 + 700 + 6 + 3
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3633. Đăng: 23-09-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG