GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 18
Chọn câu trả lời sai: a. Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng b. Tỉ số hai diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng c. Tỉ số hai diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng d. Cả A, B đều đúng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:32:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời sai:
A-
Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
B-
Tỉ số hai diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng
C-
Tỉ số hai diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
D-
Cả A, B đều đúng
2-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC và DEF có , AB = 3cm, BC = 5cm, EF = 10cm, DF = 6cm. Chứng minh được:
A-
∆ABC ~ ∆DEF
B-
∆ABC ~ ∆EDF
C-
∆ABC ~ ∆FDE
D-
∆ABC ~ ∆FED
3-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC vuông tại A, chân đường cao AH của tam giác ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn thẳng BH = 4cm, HC = 9cm. Tính diện tích tam giác ABC:
A-
SABC = 39cm2
B-
SABC = 36cm2
C-
SABC = 78cm2
D-
SABC = 18cm2
4-
Chọn câu trả lời sai. Cho tam giác ABC vuông tại A, D nằm trên cạnh AC. E là hình chiếu của C trên BD. Ta chứng minh được rằng:
A-
DA.DC = DB.DE
B-
∆DEA và ∆DCB đồng dạng
C-
DA.CE = AB.DE
D-
DA.DE = AB.CE
5-
Chọn câu trả lời đúng. Hình hộp chữ nhật có số cặp mặt song song là:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
6
6-
Chọn câu trả lời đúng. Quan sát hình, ABCD.A’B’C’D’ là một hình hộp chữ nhật. Ta có:
A-
AA’ // CC’
B-
BC // DD’
C-
AA’ //D’C’
D-
AA’ //B’C’
7-
Chọn câu trả lời sai. Quan sát hình, ABCD.A’B’C’D’ là một hình hộp chữ nhật. Ta có:
A-
A’D’ // BB’
B-
A’D’ // B’C’
C-
A’D’ //BC
D-
A’D’ //AD
8-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Quan sát hình, ABCD.A’B’C’D’ là một hình hộp chữ nhật. Ta có:
A-
AB //D’C’
B-
AA’ // CC’
C-
Cả A, B đều đúng
D-
Cả A, B đều sai
9-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung
B-
Nếu một đưởng thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng kia
C-
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau
D-
Cả A, B, C đều đúng
10-
Chọn câu trả lời đúng. Nếu các kích thước của hình chữ nhật là a, b , c ( cùng đơn vị dài) thì thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
A-
V = (a + b) × 2 × c
B-
V = ( a + c) × 2 × b
C-
V = a × b + c
D-
V = a × b × c
[ Minh Lam ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1015. Đăng: 24-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG