GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Tin Học >> SQL

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 SQL     Cơ Sở Dữ Liệu     Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật   

Trắc nghiệm SQL Server - Bài 08
SQL Server cung cấp các công cụ quản trị và phát triển để cho người sử dụng dễ dàng cài đặt, sử dụng và quản lý hệ thống.Bài trắc nghiệm về SQL Server sau đây sẽ giúp đỡ các bạn hiểu rõ thêm về SQL Server
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:49:09(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một CSDL có tên là HumanResources chứa thông tin tất cả nhân viên (employee) và vị trí các văn phòng chi nhánh (office location). Nhân viên hiện hành được gán cụ thể cho 1 văn phòng nào đó và 1 văn phòng hiện hành có 1 hay nhiều nhân viên. Tuy nhiên CSDL cũng chứa các nhân viên năng động , họ không thuộc văn phòng nào cả, và cũng có những văn phòng năng động, nó không thực sự có 1 nhân viên nào cả. Bạn cần tạo 1 báo cáo hiển thị tất cả nhân viên và vị trí văn phòng, bao gồm cả hiện hành và năng động. Báo cáo sẽ hiển thị vị trí văn phòng (hiện hành hay năng động) tiếp theo là nhân viên thuộc văn phòng đó. Các nhân viên năng động nên hiển thị cùng chỗ với nhau trên báo cáo. Bạn sẽ dùng kịch bản nào sau đây?
A-
SELECT l.LocationName, e.FirstName, e.LastName
FROM Employee AS e LEFT OUTER JOIN Location AS l ON e.LocationID= l.LocationID
ORDER BY l.LocationName, e.LastName, e.FirstName
B-
SELECT l.LocationName, e.FirstName, e.LastName
FROM Location AS 1 LEFT OUTER JOIN EMPLOYEE AS 1ON e.LocationID= l.LocationID
ORDER BY l.LocationName, e.LastName, e.FirstName
C-
SELECT l.LocationName, e.FirstName, e.LastName
FROM Employee AS e FULL OUTER JOIN Location AS 1ON e.LocationID= l.LocationID
ORDER BY l.LocationName, e.LastName, e.FirstName
D-
SELECT l.LocationName, e.FirstName, e.LastName
FROM Employee AS e CROSS JOIN Location AS 1
ORDER BY l.LocationName, e.LastName, e.FirstName
2-
Tính chất nào sau đây là cần thiết để 2 bảng có thể union (hợp) với nhau:
A-
Các thuộc tính phải cùng loại dữ liệu
B-
Các thuộc tính phải cùng dữ liệu
C-
Các thuộc tính có dữ liệu là duy nhất
D-
Các thuộc tính có loại dữ liệu khác nhau
3-
Bảng Appraisal (đánh giá) được tạo ra dùng để chứa kết quả đánh giá năng lực nhân viên mỗi quý. Lệnh tạo bảng này như sau:
CREATE TABLE Appraisal
( cEmployeeCode char(6) not null,
dDateOfAppraisal datetime not null,
cReviewer char(15) not null,
cStatus char(3) not null)
Trường dDateOfAppraisal chứa ngày của mỗi đợt kiểm tra. Lệnh truy vấn nào sau đây giúp nhân viên tìm đuợc ngày thi kế tiếp của họ?
A-
SELECT datepart(mm,dDateOfAppraisal)+3 FROM Appraisal
B-
SELECT dateadd(mm,3,dDateOfAppraisal) FROM Appraisal
C-
SELECT dateadd(qq,3, dDateOfAppraisal) FROM Appraisal
D-
SELECT datepart(mm,dDateOfAppraisal) FROM Appraisal
4-
Lệnh nào sau đây dùng để xoá tất cả các hàng của 1 một bảng mà không kích hoạt trigger
A-
DELETE
B-
TRUNCATE
C-
DROP
D-
REMOVE
5-
Đề hiển thị thành phố nơi mà các tác giả không sống cùng thành phố với nhà xuất bản trong CSDL mẫu Pubs, ngườia ta đã thực hiện lệnh sau:
A-
SELECT DISTINCT city FROM authors
WHERE city NOT IN
(select a.city from authors a join publishers p on a.city = p.city)
B-
SELECT DISTINCT city FROM authors WHERE city NOT IN (SELECT city FROM publishers)
C-
SELECT DISTINCT city FROM authors WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM publishers WHERE authors.city = publishers.city)
D-
Cả ba lệnh trên đều đúng
6-
Xác định toán tử nào cho phép chọn 1 giá trị phù hợp với 1 trong các giá trị của một danh sách :
A-
IN
B-
AND
C-
OR
D-
NOT
7-
Trong CSDL Sales có bảng Sales chứa thông tin của các hoá đơn bán hàng từ các nhân viên bán hàng. Người quản lý yêu cầu bạn tạo 1 báo cáo chứa 20 nhân viên bán hàng giỏi nhất ( có doanh số bán hàng cao nhất).
Truy vấn nào sau đây thực hiện được yêu cầu này?
A-
SELECT TOP 20 PERCENT LastName, FirstName, SUM (OrderAmount) AS ytd FROM sales GROUP BY LastName, FirstName ORDER BY SUM(OrderAmount) DESC
B-
SELECT LastName, FirstName, COUNT(*) AS sales FROM sales GROUP BY LastName, FirstName
C-
SELECT TOP 20 LastName, FirstName, SUM (OrderAmount) AS ytd FROM sales GROUP BY LastName, FirstName ORDER BY SUM(OrderAmount) DESC
D-
SELECT TOP 20 WITH TIES LastName, FirstName, SUM (OrderAmount) AS ytd FROM sales GROUP BY LastName, FirstName ORDER BY SUM(OrderAmount) DESC
8-
Trong CSDL của 1 công ty, thông tin khách hàng (customer) được lưu trữ trong bảng Customers. Lệnh tạo bảng này như sau:
CREATE TABLE Customers
(CustomerID int NOT NULL,
CustomerName varchar(30) NOT NULL,
ContactName varchar(30) NULL,
Phone varchar(20) NULL,
Country varchar(30) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY (CustomerID))
Thường thì mỗi quốc gia (country) chỉ có từ 1 tới 2 khách hàng. Tuy nhiên cũng có 1 số quốc gia có tới 20 khách hàng. Phòng tiếp thị của công ty muốn gửi quảng cáo đến những quốc gia mà có nhiều hơn 10 khách hàng.
Để tạo danh sách các quốc gia này, bạn sẽ dùng lệnh nào sau đây?
A-
SELECT Country FROM Customers GROUP BY Country HAVING COUNT (Country)>10
B-
SELECT TOP 10 Country FROM Customers
C-
SELECT TOP 10 Country FROM (SELECT DISTINCT Country FROM Customers) AS XGROUP BY Country HAVING COUNT(*)> 10
D-
SET ROWCOUNT 10
SELECT Country, COUNT (*) as "NumCountries"
FROM Customers
GROUP BY Country ORDER BY NumCountries, Desc
9-
Phát biểu SQL nào sau đây được dùng để hiển thị chỉ những hàng của bảng Titles mà trường ytd_sales chưa được tính toán:
A-
SELECT * FROM Titles WHERE Ytd_Sales = NULL
B-
SELECT * FROM Titles WHERE Ytd_Sales is NULL
C-
SELECT * FROM Titles WHERE Ytd_Sales =0
D-
SELECT * FROM Titles WHERE Ytd_Sales = ??
10-
Mệnh đề nào sau đây được dùng để hiển thị tên của tất cả các nhóm, kể cả những nhóm bị loại trừ khỏi mệnh đề WHERE từ 1 bảng được cho:
A-
GROUP BY
B-
HAVING
C-
GROUP BY ALL
D-
COMPUTE
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2261. Đăng: 27-09-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG