GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Hình Học Lớp 8 - Bài 12
Cho ΔABC có trực tâm H. Dựng đường thẳng qua B, C lần lượt vuông góc với AC, AB cắt nhau tại K. Điều kiện gì của ΔABC để BHCK là hình vuông?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:13:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho ΔABC có trực tâm H. Dựng đường thẳng qua B, C lần lượt vuông góc với AC, AB cắt nhau tại K. Điều kiện gì của ΔABC để BHCK là hình vuông?
A-
B-
hoặc
C-
Cả (1) và (2)
D-
Không cần điều kiện gì
2-
Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD, DB (AB < CD). Điều kiện để MNPQ là hình vuông là:
A-
(1)
B-
(2)
C-
(3)
D-
Cả (1) và (3)
3-
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Điều kiện để MNPQ là hình vuông là:
A-
AC = BD (1)
B-
AC ⊥ BD (2)
C-
Cả (1) và (2)
D-
Không cần điều kiện gì
4-
Cho hình bình hành ABCD. Dựng ra phía ngoài hình bình hành các hình vông có cạnh là AB, BC, CD, DA. Gọi O1, O2, O3, O4 là tâm đối xứng của 4 hình vuông này. Tứ giác O1O2O3O4 là hình gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A-
Hình bình hành
B-
Hình vuông
C-
Hình chữ nhật
D-
Hình thoi
5-
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tứ giác MNPQ là hình gì? Hãy chọn đáp án đúng.
A-
Hình bình hành
B-
Hình chữ nhật
C-
Hình thoi
D-
Hình vuông
6-
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Điều kiện để MNPQ là hình thoi là:
A-
ABCD là hình chữ nhật
B-
AC = BD
C-
Cả hai đáp án trên đều sai
D-
Cả hai đáp án trên đều đúng
7-
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Nếu MNPQ là hình thoi và giả sử AB = 8cm, BC = 6cm thì chu vi MNPQ là:
A-
16cm
B-
20cm
C-
18cm
D-
24cm
8-
Cho ΔABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua điểm I. Tứ giác AMCK là hình gì?
A-
Hình bình hành
B-
Hình chữ nhật
C-
Hình thoi
D-
Hình vuông
9-
Cho ΔABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua điểm I. Tứ giác AKMB là hình gì?
A-
Hình bình hành
B-
Hình chữ nhật
C-
Hình thoi
D-
Hình thang cân
10-
Cho ΔABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua điểm I. Điều kiện của ΔABC để AMCK là hình vuông là:
A-
(1)
B-
(2)
C-
(3)
D-
Cả (1) và (2) đều đúng
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1352. Đăng: 30-09-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG