GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 8 >> Toán

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Đại Số     Hình Học   

Hình Học Lớp 8 - Bài 16
Cho ABCD là hình chữ nhật có AB = 7cm, BC = 3cm. Các tia phân giác các góc của hình chữ nhật cắt nhau tại M, N, P, Q. Diện tích tứ giác MNPQ bằng?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:16:26(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho ABCD là hình chữ nhật có AB = 7cm, BC = 3cm. Các tia phân giác các góc của hình chữ nhật cắt nhau tại M, N, P, Q. Diện tích tứ giác MNPQ bằng?
A-
6cm2
B-
7cm2
C-
8cm2
D-
9cm2
2-
Cho ΔABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Về phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác DBC vuông cân tại D. Gọi E, F là hình chiếu của D trên AB, AC. Ta có diện tích tứ giác AEDF bằng:
A-
12cm2
B-
12,25cm2
C-
12,5cm2
D-
12,75cm2
3-
Cho hình vuông ABCD cạnh có độ dài 4cm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đaọn thẳng AN, BP, CQ, DM cắt nhau tại E, F, G, H. Ta có diện tích tứ giác EFGH bằng:
A-
3cm2
B-
4cm2
C-
5cm2
D-
Một đáp án khác
4-
Diện tích tam giác đều có cạnh bằng a là:
A-
B-
C-
D-
Một đáp án khác
5-
Nếu điểm M nằm trong ΔABC và thỏa mãn SABC + SAMC = SMBC thì điểm M đó nằm trên:
A-
Đường cao của ΔABC
B-
Đường trung tuyến của ΔABC
C-
Đường trung bình của ΔABC
D-
Đường phân giác của ΔABC
6-
Một hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm. Gọi O là tâm đối xứng của hình chữ nhật. Ta có diện tích ΔAOB bằng:
A-
3,75cm2
B-
3,5cm2
C-
3,25cm2
D-
4cm2
7-
Cho ΔABC có 3 góc nhọn và có diện tích bằng 9cm2. Gọi G Là giao điểm của 3 đường trung tuyến AM, BN, CP. Ta có diện tích tam giác BGM bằng:
A-
1,2cm2
B-
1,5cm2
C-
1,75cm2
D-
2cm2
8-
Cho ΔABC có 3 góc nhọn và có diện tích bằng 9cm2. Gọi G Là giao điểm của 3 đường trung tuyến AM, BN, CP. Ta có diện tích tam giác BGM bằng:
A-
2,25cm2
B-
2,5cm2
C-
2,75cm2
D-
3cm2
9-
Cho ΔABC có 3 góc nhọn và có diện tích bằng 9cm2. Gọi G Là giao điểm của 3 đường trung tuyến AM, BN, CP. Gọi D là điểm đối xứng của G qua M. Ta có diện tích tứ giác BGCD bằng:
A-
3cm2
B-
4cm2
C-
5cm2
D-
6cm2
10-
Cho ΔABC có đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa B và M. Qua M kẻ đường thẳng song song với DA cắt AC tại E. Khẳng định nào sau đây đúng?
A-
Diện tích tam giác DEC thay đổi phụ thuộc vào vị trí điểm D
B-
Diện tích của ΔDEC bằng diện tích ΔABC
C-
Diện tích của ΔDEC bằng diện tích ΔABC
D-
Một đáp án khác
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1209. Đăng: 05-10-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG