GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   

Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 16
Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O. X tác dụng với Na và NaOH ; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH ; Z không tác dụng với Na và NaOH Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là?Hiện tượng lần lượt xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch HCOONa và một ít dung dịch C6H5ONa rồi lắc mạnh là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:27:02(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hóa chất nào dưới đây có thể dùng để phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch : C6H5ONa, NaCl, BaCl2, Na2S, Na2CO3
A-
dd NaOH.
B-
dd HCl.
C-
Na.
D-
dd KCl.
2-
So với etanol, nguyên tử H trong nhóm -OH của phenol linh động hơn vì:
A-
Mật độ electron ở vòng benzen tăng lên, nhất là ở các vị trí o và p.
B-
Liên kết C-O của phenol bền vững.
C-
Trong phenol, cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi đã tham gia liên hợp vào vòng benzen làm liên kết -OH phân cực hơn.
D-
Phenol tác dụng dễ dàng với nước brom tạo kết tủa trắng 2, 4, 6-tri brom phenol.
3-
Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các chất C6H5OH ; NaHCO3 ; NaOH ; HCl tác dụng với nhau từng đôi một?
A-
3
B-
4
C-
5
D-
6
4-
Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là
A-
dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.
B-
nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C-
nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.
D-
nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.
5-
Hiện tượng lần lượt xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch HCOONa và một ít dung dịch C6H5ONa rồi lắc mạnh là
A-
Có sự phân lớp ; dung dịch trong suốt hóa đục.
B-
Dung dịch trong suốt hóa đục.
C-
Có phân lớp ; dung dịch trong suốt.
D-
Xuất hiện sự phân lớp ở cả 2 ống nghiệm.
6-
Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5-trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với
A-
dung dịch NaOH.
B-
Na kim loại.
C-
nước Br2.
D-
H2 (Ni, nung nóng).
7-
Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được cả Na, cả NaOH?
A-
C5H8O.
B-
C6H8O.
C-
C7H10O.
D-
C9H12O.
8-
Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O. X tác dụng với Na và NaOH ; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH ; Z không tác dụng với Na và NaOH Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là
A-
C6H4(CH3)OH ; C6H5OCH3 ; C6H5CH2OH.
B-
C6H5OCH3 ; C6H5CH2OH ; C6H4(CH3)OH.
C-
C6H5CH2OH ; C6H5OCH3 ; C6H4(CH3)OH.
D-
C6H4(CH3)OH ; C6H5CH2OH ; C6H5OCH3.
9-
Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng. Hỏi mấy chất có phản ứng?
A-
Cả bốn chất.
B-
Một chất.
C-
Hai chất.
D-
Ba chất.
10-
Số đồng phân của C3H5Cl3
A-
5
B-
6
C-
3
D-
4
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2032. Đăng: 20-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG